BREAKING NEWS
...

EΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ

ΚΟΣΜΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Event more news

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΑΣΕΠ: Μόνιμες προσλήψεις με 4 +1 προκηρύξεις για 351 θέσεις (λίστα)

 

Μόνιμη εργασία στο δημόσιο με 5 προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για 351 θέσεις. Όλη η λίστα των προκηρύξεων.

4 + 1 προκηρύξεις του ΑΣΕΠ προσφέρουν μόνιμο διορισμό στο δημόσιο - Δείτε τις νέες προκηρύξεις για συνολικά 351 μόνιμες θέσεις εργασίας σε φορείς με προκηρύξεις ΑΣΕΠ.

76 άτομα Τακτικό Προσωπικό σε Φορείς του Δημοσίου


Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ανακοινώνει την πρόσληψη 76 ατόμων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:


32 άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
23 άτομα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
21 άτομα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 11/05/2021-26/05/2021

Προκήρυξη

83 άτομα Τακτικού Προσωπικού σε Φορείς

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει την πρόσληψη 83 ατόμων, ως ακολούθως:

62 άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
14 άτομα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
7 άτομα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 09/06/2021-24/06/2021

Προκήρυξη

ΑΣΕΠ - 115 άτομα Τακτικού Προσωπικού σε Οργανικές Μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει την πρόσληψη 115 ατόμων, σε Οργανικές Μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 15/06/2021-30/06/2021

Προκήρυξη

27 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού σε δύο Ερευνητικούς Φορείς

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) προκηρύσσει 27 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού, ως ακολούθως:

11 θέσεις για την κάλυψη αναγκών στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
16 θέσεις για την κάλυψη αναγκών στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 28/06/2021-13/07/2021

Προκήρυξη

ΑΣΕΠ - 50 άτομα Τακτικό Προσωπικό στο Υπουργείο Εξωτερικών

Το ΑΣΕΠ ανακοινώνει την πρόσληψη 50 ατόμων Τακτικού Προσωπικού, ως ακολούθως:

32 άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
9 άτομα Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
9 άτομα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 05/05/2021-20/05/2021

Προκήρυξη

dikaiologitika.gr

Προκήρυξη θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στο Λιμενικό

 


Προκήρυξη θέσεων για την πρόσληψη ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022.

Την πρόσληψη με επιλογή Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (εφεξής Σχολή), με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και Ωριαίας Αντιμισθίας για την εκπαιδευτική περίοδο, από 13 Σεπτεμβρίου 2021 έως 29 Ιουλίου 2022, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω (ε) σχετική.

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις πρέπει να υποβάλλουν, το αργότερο έως την 04/06/2021 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση συμμετοχής – Υπεύθυνη Δήλωση (Παράρτημα Α), με μία (01) πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία διαστάσεων 4x4 εκατοστών, στην οποία θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου, όπως αυτά αποτυπώνονται στο δελτίο ταυτότητας.

Στην αίτηση θα δηλώνονται μέχρι πέντε (05) μαθήματα επιθυμίας διορισμού (επιπλέον μαθήματα θα θεωρούνται ως μη δηλωθέντα) και ταυτόχρονα ο υποψήφιος θα δηλώνει υποχρεωτικά τη διαθεσιμότητά του σε εβδομαδιαία βάση.

Επιπλέον, με την εν λόγω αίτηση οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν ότι έχουν όλα τα προσόντα που αναφέρονται στην προκήρυξη, τα αναφερόμενα στην αίτησή τους είναι αληθή, καθώς και ότι δεν έχουν υποβάλει άλλη αίτηση για την ίδια προκήρυξη. Ανυπόγραφη αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή, ενώ σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, θα πρέπει να φέρει και ΘΕΩΡΗΣΗ για το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντα από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή.

2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου), ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα.

Αν από αυτά δεν προκύπτει η ακριβής ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γεννήσεως.

3. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν εμπίπτουν στην παρ. 2 του Κεφαλαίου Ι, ή στην περίπτωση που εμπίπτουν, δήλωση για την κατηγορία, το βαθμό και το είδος της κατεχόμενης θέσης, έχοντας υπόψη τους περιορισμούς περί πολυθεσίας.

Στην περίπτωση πρόσληψής τους, οι δημόσιοι υπάλληλοι προσκομίζουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός, υπολογιζόμενης από την ημέρα κοινοποίησης της πρόσληψής τους απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου του Υπουργείου που ανήκουν, ως ορίζει η παρ.5 του ν. 1400/1983 (Α΄156), η οποία θα επιτρέπει την απασχόλησή τους, άλλως θα ανακαλείται η πρόσληψή τους.

4. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), στην οποία θα αναφέρεται αν έχει καταθέσει αίτηση για ωρομίσθιος καθηγητής σε άλλη Σχολή, σε ποια Σχολή, σε ποια γνωστικά αντικείμενα και τον αριθμό των ωρών διδασκαλίας ανά μάθημα.

5. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και διπλώματα, αρμοδίως επικυρωμένα κατά τα προαναφερόμενα και επίσημα μεταφρασμένα κατά περίπτωση, από τα οποία να αποδεικνύονται οι σπουδές των υποψηφίων.

6. Πιστοποιητικό ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.(πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), αν οι τίτλοι σπουδών έχουν απονεμηθεί από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

7. Οι διορισμένοι σε θέση Δ.Ε.Π., αντίγραφο του Φ.Ε.Κ. διορισμού τους.

8. Βεβαίωση προϋπηρεσίας σε εκπαιδευτικά καθήκοντα σε σχέση με το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, όπως αυτή θα προκύψει από τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά.

Για την απόδειξη της προϋπηρεσίας οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν κατά περίπτωση:

(α) Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα σε μήνες, μέρες, ή ώρες απασχόλησης. Πέραν της βεβαίωσης, η προϋπηρεσία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο με Υπεύθυνη Δήλωση (Παράρτημα Β).

(β) Οι ελεύθεροι επαγγελματίες: i. βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα όπως παραπάνω περ.(α), ii. υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 (Α΄75), χωριστά από την αίτηση ότι η προϋπηρεσία είναι διδακτική και σχετική με το αντικείμενο της αιτούμενης θέσης,

iii. μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτίο παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικά τη διάρκεια και το είδος της προϋπηρεσίας στην οποία αναφέρεται ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας,

iv. επιπλέον των ανωτέρω η προϋπηρεσία να δηλώνεται από τον υποψήφιο με Υπεύθυνη Δήλωση (Παράρτημα Β).

Οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας θα πρέπει να αναφέρουν σαφώς το χρονικό διάστημα της απασχόλησης, εάν είναι δυνατόν σε μήνες.

Σε διαφορετική περίπτωση, θα μετατρέπονται σε μήνες ακολουθώντας ίδια πρακτική για όλους τους υποψηφίους. Αν η προϋπηρεσία έχει υπολογιστεί ως αριθμός ημερομισθίων, το σύνολο των ημερών απασχόλησης να διαιρείται δια του 25 ή αν η προϋπηρεσία έχει υπολογιστεί ως χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης έως την ημερομηνία λήξης της απασχόλησης, δια του 30.

Η δηλωθείσα προϋπηρεσία στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων θα διαπιστώνεται με βεβαίωση της ίδιας της Σχολής. Για προϋπηρεσία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, επιπλέον των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο υποψήφιος προσκομίζει βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς κρατική ή αμιγώς ιδιωτική ή μικτή ασφάλιση. Εάν ο χρόνος προϋπηρεσίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημοσίου χαρακτήρα της αλλοδαπής, αποδεικνύεται με βεβαίωση του αντίστοιχου δημοσίου φορέα.

Σε κάθε περίπτωση, τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι νόμιμα επικυρωμένα και επίσημα μεταφρασμένα.

Βεβαίωση επαγγελματικής εμπειρίας σε σχέση με το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, όπως αυτή θα προκύψει από τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Για την απόδειξη της επαγγελματικής εμπειρίας οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν κατά περίπτωση:

(α) Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα σε μήνες, μέρες, ή ώρες απασχόλησης.

Πέραν της βεβαίωσης, η προϋπηρεσία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο με Υπεύθυνη Δήλωση (Παράρτημα Γ).

(β) Οι ελεύθεροι επαγγελματίες: i. βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα όπως παραπάνω περ.(α), ii. υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), χωριστά από την αίτηση ότι η επαγγελματική εμπειρία είναι σχετική με το αντικείμενο της αιτούμενης θέσης, iii. επιπλέον των ανωτέρω η προϋπηρεσία να δηλώνεται από τον υποψήφιο με Υπεύθυνη Δήλωση (Παράρτημα Γ).

Οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας θα πρέπει να αναφέρουν σαφώς το χρονικό διάστημα της απασχόλησης, εάν είναι δυνατόν σε μήνες.

Σε διαφορετική περίπτωση, θα μετατρέπονται σε μήνες ακολουθώντας ίδια πρακτική για όλους τους υποψηφίους. Αν η προϋπηρεσία έχει υπολογιστεί ως αριθμός ημερομισθίων, το σύνολο των ημερών απασχόλησης να διαιρείται δια του 25 ή αν η προϋπηρεσία έχει υπολογιστεί ως χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης έως την ημερομηνία λήξης της απασχόλησης, δια του 30.

Για προϋπηρεσία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, επιπλέον των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο υποψήφιος προσκομίζει βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς κρατική ή αμιγώς ιδιωτική ή μικτή ασφάλιση.

Εάν ο χρόνος προϋπηρεσίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημοσίου χαρακτήρα της αλλοδαπής, αποδεικνύεται με βεβαίωση του αντίστοιχου δημοσίου φορέα. Σε κάθε περίπτωση, τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι νόμιμα επικυρωμένα και επίσημα μεταφρασμένα. 10. Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου, για τα υποψηφία εν ενεργεία στελέχη Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.

Πιστοποιητικό εγγραφής από Δικηγορικό Σύλλογο της Ελλάδος σε περιπτώσεις υποψηφίων που εμπίπτουν στην παρ.2 του κεφ. ΙΙ και παρ. Β του κεφ. ΙΙΙ.

Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, για τους υποψηφίους των αθλητικών ομάδων, στο άθλημα που αιτούνται το διορισμό τους.

Η αίτηση και οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να είναι συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες από τους υποψηφίους και θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄45), όπως ισχύει.

Αποκλειστικά υπεύθυνος για την εγκυρότητα ή μη της υποβαλλόμενης αίτησης και των δικαιολογητικών είναι ο ίδιος ο υποψήφιος. Τα πιστοποιητικά και τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από την προκήρυξη θα υποβάλλονται αποκλειστικά μαζί με την αίτηση του υποψηφίου. Σε κάθε περίπτωση, προσόντα τα οποία αποκτήθηκαν μετά την καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών δεν θα προσμετρώνται.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την προκήρυξη κατατίθενται στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με συστημένη επιστολή το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης, η οποία αποδεικνύεται από την ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου.

Οι επιλεγέντες για πρόσληψη διδάσκοντες προσέρχονται στη Σχολή εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση του πίνακα προσληφθέντων για την υπογραφή της ατομικής τους σύμβασης εργασίας όπου και θα υποβάλλουν:

Πιστοποιητικό υγείας αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής. Λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19, μόνο το εν λόγω πιστοποιητικό δύναται να κατατεθεί το αργότερο έως την 18/06/2021.

Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 ότι συναινούν στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ από το οποίο να προκύπτει η εκπλήρωση Στρατιωτικών υποχρεώσεων ή η νόμιμη απαλλαγή (για τους άρρενες) και Αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από τις αρμόδιες Αρχές.

Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής για οποιονδήποτε λόγο των παραστατικών καθώς και σε περίπτωση που από τα υποβαλλόμενα παραστατικά δεν προκύπτει η κτήση των απαιτούμενων προσόντων ή προκύπτουν κωλύματα διορισμού, διαγράφονται οι εν λόγω από τον οικείο πίνακα επιτυχόντων και καλούνται για πλήρωση της θέσης οι αμέσως επόμενοι.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ

dikaiologitika.gr

Προσλήψεις 40 ατόμων στην Περιφέρεια Ηλείας

 
Η ΠΕ Ηλείας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σαράντα (40) ατόμων (έως 60 ημερομίσθια ανά άτομο για χρονικό διάστημα έως 6 μηνών) και δύο (2) ατόμων (έως 34 ημερομίσθια ανά άτομο για χρονικό διάστημα έως 6 μηνών).

Η δε απασχόλησή τους θα γίνει εντός του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι 30-11-2021 στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην διεύθυνση: Μανωλοπούλου 47 – Διοικητήριο, Πύργος, απευθύνοντάς την στη Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας Ρηγοπούλου Ευγενίας (τηλ. επικοινωνίας: 26213- 60356) και κας Τρίμμη Κωνσταντίνας (τηλ. επικοινωνίας: 26213-60357).


Η υποβολή των αιτήσεων θα αρχίσει στις 13/05/2021 και θα λήξει στις 26 /05/2021.


Δείτε εδώ περισσότερα

dikaiologitika.gr

Επίδομα γέννας: Πράσινο φως για την πληρώμη από τον ΟΠΕΚΑ

 
Την έγκριση της δαπάνης ύψους 11,4 εκ. ευρώ για την καταβολή του επιδόματος γέννας του ΟΠΕΚΑ στις 31 Μαΐου στους δικαιούχους των οποίων οι αιτήσεις εγκρίθηκαν έως 30/4/2021 προβλέπει υπουργική απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη.

Ειδικότερα το επίδομα καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των 1.000 ευρώ.

Η πρώτη δόση καταβάλλεται τον επόμενο μήνα από την γέννηση του παιδιού, εφόσον η αίτηση υποβληθεί και εγκριθεί μέσα στον μήνα της γέννησης του παιδιού και η δεύτερη δόση μετά από πέντε μήνες από το μήνα της γέννηση του παιδιού.


Έτσι όσοι πληρωθούν στις 31 Μαΐου την πρώτη δόση θα πληρωθούν την δεύτερη δόση στις 30 Σεπτεμβρίου 2021.


Η αίτηση υποβάλλεται εντός προθεσμίας τριών μηνών από τη γέννηση του παιδιού.

Το παιδί πρέπει να έχει γεννηθεί εν ζωή στην Ελλάδα από 1-1-2021, το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 40.000,00 ευρώ, η μητέρα του παιδιού ή το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του να μένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και να έχει την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη ή του ομογενούς αλλοδαπού ή του Ευρωπαίου πολίτη ή του πολίτη κράτους του ΕΟΧ ή πολίτη τρίτης χώρας που διαμένει στην Ελλάδα συνεχώς από το 2012 και εντεύθεν καθώς και να υποβληθεί αίτηση για τη χορήγηση του εντός τριμήνου από τη γέννηση.

Από το έτος 2024 και εντεύθεν, ο πολίτης τρίτης χώρας απαιτείται να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 12 χρόνια.

Η μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα αποδεικνύεται από τη υποβολή δήλωση φορολογίας εισοδήματος- Ε1 του δικαιούχου για το προηγούμενο της γέννησης φορολογικό έτος και τη σχετικώς εκδοθείσα Πράξη Διοικητικού/Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου, εκτός εάν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος προκύπτει από τα στοιχεία του Φορολογικού Μητρώου του αιτούντος μεταγενέστερη της ανωτέρω δήλωσης φορολογίας εισοδήματος μεταβολή της κατοικίας του

dikaiologitika.gr


Προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 9 θέσεις εργασίας στην ΠΕ Χαλκιδικής.

 
Προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 9 θέσεις εργασίας στην ΠΕ Χαλκιδικής.

ΑΣΕΠ: Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που εδρεύει στον Πολύγυρο και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

1 ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
2 ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
1 ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την αποστείλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, Διοικητήριο, Τ.Κ. 63 100 Πολύγυρος, απευθύνοντάς την στην Υποδιεύθυνση Οικονομικού και Ανθρωπίνων Πόρων υπόψη κ. Σπύρου Ροκανά (τηλ. επικοινωνίας: 2371351302 , 23713 51262).

Η προκηρυξη ΑΣΕΠ ΕΔΩ

dikaiologitika.gr


ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στα Χανιά από την ΔΕΗ - Οι ημερομηνίες για τις αιτήσεις

 
12 νέες θέσεις στη ΔΕΗ με ΣΟΧ του ΑΣΕΠ - Οι ημερομηνίες για τις αιτήσεις.

ΔΕΗ - Ανακοινωση του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Χανίων. που εδρεύει στην Ξυλοκαυάοα Νεροκούρου του Νουού Χανίων. και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

8 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί
2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών- Υποσταθμών
1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων
1 ΥΕ Εργάτες/τριες

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ΣΟΧ ΔΕΗ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ» με σήμανση έκδοσης 05.02.2020 δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου II του ανωτέρω Παραρτήματος

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021

Αίτηση

Παράρτημα

Υποβολή αιτήσεων από Παρασκευή 14.05.2021 έως και Δευτέρα 24.05.2021.

dikaiologitika.gr

Ο μεσογειακός χυμός που μειώνει πίεση και χοληστερόλη και «καθαρίζει» το δέρμα

 


Ένα ποτήρι από αυτόν το χυμό την ημέρα δε μας προστατεύει μόνο από καρδιαγγειακά νοσήματα αλλά βοηθά στην πέψη και στην διατήρηση της λάμψης του δέρματος.


Δείτε τι αποκαλύπτει η έρευνα


Ο κόκκινος χυμός που ρίχνει την αρτηριακή πίεση και την χοληστερόλη
Συνηθίζουμε να χρησιμοποιούμε το ντοματοχυμό σε πολλά φαγητά της ελληνικής κουζίνας, πώς θα σας φαινόταν όμως να δοκιμάσετε να τον πιείτε; Μια νέα έρευνα υποστηρίζει ότι πίνοντας ανάλατο χυμό ντομάτας μπορούμε να μειώσουμε την αρτηριακή πίεση και τα επίπεδα της χοληστερόλης, δύο σημαντικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων.


Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Journal of Food Science and Nutrition και τα στοιχεία της αποδεικνύουν ότι η αρτηριακή πίεση σε 94 συμμετέχοντες με υπέρταση έπεσε σε σημαντικό βαθμό μετά την κατανάλωση χυμού ντομάτας. Πιο συγκεκριμένα, η συστολική αρτηριακή πίεση ελαττώθηκε από 141.2 σε 137 mmHg και η διαστολική κατά μέσο όρο από 155 σε 149.9 mg/dL. Ακόμα, τα υψηλά επίπεδα χοληστερόλης LDL (κακής) χοληστερόλης σε 125 συμμετέχοντες μειώθηκαν κατά μέσο όρο από 155 σε 149,9 mg/dL. Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα ευεργετικά αυτά αποτελέσματα ήταν παρόμοια και για τους άντρες και για τις γυναίκες καθώς και για τις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες.

Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο δε θα πρέπει να λείπει ο χυμός ντομάτας από το καθημερινό σας διαιτολόγιο και ακολουθούν ορισμένοι ακόμα:

Υγιές δέρμα: Η συστηματική κατανάλωση της ντομάτας θρέφει το δέρμα από μέσα προς τα έξω. Αυτό συμβαίνει γιατί οι χημικές ενώσεις της ντομάτας μπορούν να αποτρέψουν την εμφάνιση της ακμής, να βελτιώσουν τις διχρωμίες αλλά και την υπερβολική έκκριση σμήγματος. Ακόμα και η τοπική εφαρμογή του χυμού μπορεί να κάνει το δέρμα σας να λάμψει.

Χοληστερόλη: Υπάρχουν πολλές έρευνες που υποστηρίζουν ότι ο χυμός της ντομάτας μειώνει τις τιμές της κακής χοληστερόλης λόγω της υψηλής της περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες.

Βοηθά στην πέψη: Η ντομάτα χάρη στις ουσίες που περιέχει βοηθά στην αποτοξίνωση του σώματος σας βελτιώνοντας έτσι την ικανότητα του να απορροφήσει τα θρεπτικά συστατικά από τα τρόφιμα.

Απώλεια βάρους: Μια μελέτη από το 2015 ανακάλυψε ότι ένας χυμός ντομάτας καθημερινά συμβάλλει στην μείωση του βάρους γύρω από τη μέση. Μάλιστα, αυτή η κίνηση είναι αρκετή χωρίς να κάνετε κάποια άλλη αλλαγή στη διατροφή σας και το τρόπο ζωής (πολύ αισιόδοξη έρευνα!).

ygeiamou/ photo pexels

Ανάρπαστες έχουν γίνει οι κονσόλες PS5

 
Τα πράγματα για την απόκτηση μιας κονσόλας PS5 θα παραμείνουν δύσκολα.

Φαίνεται πως τα προβλήματα με τη διαθεσιμότητα PS5 θα παραμείνουν για αρκετό καιρό ακόμη, αφού η Sony αναγνωρίζει τα προβλήματα και σημειώνει πως ίσως παραμείνουν και για το 2022.

Ο chief financial officer της ιαπωνικής εταιρείας, Hiroki Totoki, μίλησε σε αναλυτές της αγοράς και σημείωσε πως δεν εκτιμάται να μειωθεί η ζήτηση του νέου συστήματος, ωστόσο ακόμη και αν μπορούσε η Sony να βελτιώσει τη γραμμή παραγωγής, δεν θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τους πάντες.

Μέχρι και σήμερα, το PS5 έχει πουλήσει περί τα 7.8 εκ. κονσολών σε όλο τον κόσμο, ενώ στόχος είναι να φτάσει τα 14.8 εκ. ακόμη μέσα στο νέο οικονομικό έτος.

Η προβληματική παράδοση των κονσολών έχει επηρεαστεί τόσο από το κλείσιμο των εργοστασίων παρασκευής chips στην Κίνα το 2020 (λόγω του κορονοϊού), αλλά και από την τεράστια ζήτηση που έχει η κονσόλα της.

Τα προβλήματα είναι έντονα και στη χώρα μας, όπου ακόμη δεν έχουν εξυπηρετηθεί όλες οι προ-παραγγελίες που έχουν γίνει από καταναλωτές, ενώ κάθε μήνα έρχεται συγκεκριμένος αριθμός μηχανημάτων που πηγαίνει απευθείας για αυτήν την εκκρεμότητα. Ειδικοί εκτιμούν πως κονσόλα στο ράφι θα φανεί -στην καλύτερη των περιπτώσεων- μετά το καλοκαίρι.

Μένει να δούμε πότε θα έχουμε νεότερα για το θέμα.

(gazzetta)

Αβοκάντο γεμιστά με ψίχα καβουριού, μαγιονέζα και αρωματικά

 


Υλικά


5 μέτρια ώριμα αβοκάντο, ξεφλουδισμένα και κομμένα στη μέση
1/2 φλ. τσαγιού μαγιονέζα
2 κ. σ. χυμό λεμονιού
350 γρ. ψίχα καβουριού
4 κ. σ. ψιλοκομμένο φρέσκο κόλιανδρο
2 κ. σ. σχοινόπρασο ψιλοκομμένο
1 πιπεριά τσίλι ψιλοκομμένη
1 κ. σ. κάπαρη
1/4 κ. γλ. πιπέρι
1 φλ. τσαγιού τυρί τριμμένο
1/2 κ. γλ πάπρικα
Λεμόνι σε σφήνες

Εκτέλεση

Προθερμάνετε το φούρνο στο γκριλ.

Τοποθετήστε 2 μισά αβοκάντο σε ένα μεγάλο μπολ και λιώστε σε πουρέ με ένα πιρούνι.

Προσθέστε τη μαγιονέζα και το χυμό λεμονιού και ανακατέψτε καλά.

Ρίξτε στο μπολ το καβούρι, 3 κουταλιές της σούπας κόλιανδρο, σχοινόπρασο, την πιπεριά τσίλι, την κάπαρη και το πιπέρι και ανακατέψτε.

Γεμίστε τα υπόλοιπα αβοκάντο με το μείγμα και τοποθετήστε σε ένα ταψί.

Γαρνίρετε με το τριμμένο τυρί και ψήστε για περίπου 3- 5 λεπτά.

Πασπαλίστε με το υπόλοιπο κόλιανδρο και σερβίρετε με τις σφήνες λεμονιού.

Ψητός σολομός με σκόρδο και βούτυρο

 Υλικά
4 φιλέτα σολομού
1/2 φλ. τσαγιού βούτυρο λιωμένο
3 σκελίδες σκόρδου ψιλοκομμένες
Χυμό από μισό λεμόνι
Αλάτι, πιπέρι
4 φλ. τσαγιού μπρόκολο
Ελαιόλαδο
1/4 φλ. τσαγιού παρμεζάνας
Φρέσκο μαϊντανό, για το γαρνίρισμα

Εκτέλεση

Προθερμάνετε το φούρνο στους 190 βαθμούς.

Σε ένα μπολ ανακατέψτε το βούτυρο, το σκόρδο, το χυμό λεμονιού, το αλάτι και το πιπέρι.

Τοποθετήστε τα φιλέτα σολομού σε ένα ταψί και μοιράστε ομοιόμορφα τη μαρινάδα.

Στο υπόλοιπο ταψί τοποθετήστε το μπρόκολο, ραντίστε με ελαιόλαδο και ρίξτε αλάτι, πιπέρι και την παρμεζάνα.

Ψήστε στον προθερμασμένο φούρνο για 20 λεπτά, σερβίρετε και γαρνίρετε με το μαϊντανό.

ΑΣΕΠ: 83 μόνιμες προσλήψεις με την 5Κ/2021 προκήρυξη (ΦΕΚ)

 


Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας ογδόντα τριών (83) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι φορείς όπου θα γίνουν οι μόνιμες προσλήψεις με την 5Κ/2021 του ΑΣΕΠ είναι:

Στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο (EKΠA),

Στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ),

Στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ),

Στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ),

Στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ),

Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ),

Στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου,

Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ),

Στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο Πολυτεχνείο Κρήτης (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων),

Στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) - Ν.Π.Ι.Δ.,

Στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»(ΕΚΕΦΕ«Δ») - Ν.Π.Δ.Δ.,

Στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) - Ν.Π.Δ.Δ.,

Στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (Ε.Ι.ΠΑΣΤΕΡ) - Ν.Π.Ι.Δ.,

Στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) - Ν.Π.Δ.Δ.,

Στο «ΑΘΗΝΑ» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης (Ε.Κ. «ΑΘΗ ΝΑ») Ν.Π.Ι.Δ.,

Στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) - Ν.Π.Δ.Δ., στο Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» (ΕΚΕΒΕ «Α. Φλέμιγκ») - Ν.Π.Ι.Δ. και στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) - Ν.Π.Ι.Δ. (ΓΓΕΚ πρώην ΓΓΕΤ - Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ (ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ/ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ) της παρούσας, πρέπει:

Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ - ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ που αναφέρονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ της παρούσας.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 9 Ιουνίου ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 24 Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.

Το ΦΕΚ του ΑΣΕΠ ΕΔΩ

dikaiologitika.gr


115 μόνιμες προσλήψεις στο ΥΠΟΙΚ - Ολόκληρη η προκήρυξη 6Κ/2021 του ΑΣΕΠ

 
Προκήρυξη του ΑΣΕΠ πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας εκατόν δεκαπέντε (115) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική). Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβληθούν σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ αυτής


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ (ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ) της παρούσας, πρέπει:


Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ που αναφέρονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ της παρούσας.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 15 Ιουνίου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 30 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.

Το ΦΕΚ ΕΔΩ

dikaiologitika.gr

Προκήρυξη για προσλήψεις στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

 
Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 6 ατόμων, για την υλοποίηση του υποέργου (1) «Μονάδα απεξάρτησης από το αλκοόλ και τις ¨νόμιμες¨ εξαρτήσεις / Πολυδύναμο Θεραπευτικό Κέντρο για τις Νόμιμες Εξαρτήσεις» της Πράξης «Μονάδα απεξάρτησης από το αλκοόλ και τις ¨νόμιμες¨ εξαρτήσεις / Πολυδύναμο Θεραπευτικό Κέντρο για τις Νόμιμες Εξαρτήσεις» στον Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020», από την Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ.Παπανικολάου» που εδρεύει στην Σταυρούπολη του Δήμου Παύλου Μελά του Νομού Θεσσαλονίκης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:


ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Λαγκαδά 196, Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 564 30 απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, ΣΟΧ 4/2021 υπόψη κας Ταγάρα Γεωργίας ή κας Αλεκίδου Ζωής (τηλ. επικοινωνίας: 2313-324619, 2313-324127).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ).Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας (Γ.Ν.Θ. «Γ.Παπανικολάου»), στο κατάστημα της Οργανικής Μονάδας Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου προκηρύσσονται οι θέσεις καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Πυλαίας - Χορτιάτη και Παύλου Μελά, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες, Έντυπα – Διαδικασίες, Διαγωνισμών Φορέων, Ορ. Χρόνου ΣΟΧ β) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι ,Ανεξάρτητες και άλλες αρχές, ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες, Έντυπα – Διαδικασίες ,Διαγωνισμών Φορέων, Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

dikaiologitika.gr

ΖΩΔΙΑ ΜΑΪΟΥ

 


ΚΡΙΟΣ 

Μάιος λοιπόν και για σένα φίλε μου Κριέ αυτός ο Ανοιξιάτικος μήνας έρχεται για να σου αλλάξει φιλοσοφία και στάση ζωής και να σε ωθήσει να βάλεις νέες βάσεις στη ζωή σου! Η Νέα Σελήνη που σχηματίζεται στις 11/5 στο ζώδιο του Ταύρου σε βοηθά να αναπτύξεις το εισόδημά σου και να βρείς νέους τρόπους για να αναπτύξεις τα οικονομικά σου! Ο Ερμής στους Διδύμους σε ορθή φορά ως τις 30/5 ενισχύει τις επικοινωνίες σου και σε φέρνει σε επαφή με αρκετό κόσμο – το τηλέφωνό σου χτυπά ασταμάτητα-! Αποφάσεις και συμφωνίες όμως να τα προχωρήσεις πριν γυρίσει ανάδρομος (δηλαδή πριν τις 30 του μήνα)! Η Αφροδίτη από τους Διδύμους τονώνει τις ημέρες σου με αρκετό φλερτ και ερωτικό παιχνίδι. Ο Άρης στον Καρκίνο σε όλη την πορεία του μήνα, εντείνει την γκρίνια και τα παράπονα στο σπίτι και στην οικογένεια.

ΤΑΥΡΟΣ

Ο μήνας των γενεθλίων σου είναι εξαιρετικός για νέα σημαντικά ξεκινήματα που θα σηματοδοτήσουν την αρχή μίας νέας ζωής, κατά την οποία θα είσαι πιο δυνατός! Η Νέα Σελήνη που σχηματίζεται στις 11/5 στο ζώδιο σου, σε βοηθά να αλλάξεις, να ενδυναμωθείς, να ανοίξεις τα φτερά σου προς νέες κατευθύνσεις. Η Πανσέληνος – Έκλειψη Σελήνης στο ζώδιο του Τοξότη στις 26/5 σε ταλανίζει με εκκρεμότητες οικονομικές και σε ωθεί να κλείσεις και να διευθετήσεις χρεωστικά υπόλοιπα. Ο Ερμής στους Διδύμους σε ορθή φορά ως τις 30/5 δίνει τις ευκαιρίες για συζητήσεις, επαφές, συμφωνίες που θα σε βοηθήσουν να βάλεις νέες βάσεις για την πορεία σου. Η Αφροδίτη από τους Διδύμους, σε βοηθά στην ενίσχυση των οικονομικών σου και στην εύρεση νέων πηγών εσόδων. Ο Άρης στον Καρκίνο εντείνει τις επικοινωνιακές δραστηριότητες μέσα στο μήνα, καλό όμως είναι να αποφύγεις τις παρεξηγήσεις και να μην θίγεσαι τόσο εύκολα μέσα από λόγια που θα δέχεσαι. Μην ξεχνάς ότι ο Κρόνος από το ζώδιο του Υδροχόου και ο Ουρανός από τον Ταύρο επιβάλουν ίσως και με έναν πιο απολυταρχικό τρόπο, μεγάλες αλλαγές ζωής.


ΔΙΔΥΜΟΙ

Ένας σημαντικός μήνας ανοίγεται μπροστά σου, στην πορεία του κλείνεις κεφάλαια και οδηγείσαι σε μία νέα εποχή για τον τομέα των σχέσεων και των συνεργασιών σου. Η Νέα Σελήνη που σχηματίζεται στις 11/5 στο ζώδιο του Ταύρου, σου δίνει λύσεις για θέματα εργασιακά και οικονομικά και μπορώ να πω ότι ενδυναμώνεσαι και ψυχολογικά. Η Πανσέληνος – Έκλειψη Σελήνης στο ζώδιο του Τοξότη στις 26/5 δοκιμάζει τις σταθερές σου σχέσεις και συνεργασίες ιδιαίτερα αν έχεις γεννηθεί στο 1ο δεκαήμερο του ζωδίου σου. Κοντά στις ημέρες της Έκλειψης προσοχή στα ψέματα και στις εξαπατήσεις και οι γεννημένοι στο 3ο δεκαήμερο. Ο Ερμής στο ζώδιο σου σε ορθή φορά ως τις 30/5 σε προδιαθέτει για επικοινωνία, έκφραση, συμφωνίες, όλα αυτά φρόντισε να τα προχωρήσεις πριν το τέλος του μήνα. Η Αφροδίτη από το ζώδιο σου, σου προσφέρει την χαρά, την άνεση, την διασκέδαση και την πληρότητα ενώ και στα αισθηματικά θα υπάρξουν πικάντικες εξελίξεις που θα σε ανανεώσουν. Ο Άρης στον Καρκίνο σε όλη την πορεία του μήνα γίνεται πηγή στρες για τα οικονομικά.


ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Ο Μάιος είναι ένας μήνας με διακυμάνσεις για το ζώδιο σου, όπου δεν θα λείψουν οι εναλλαγές. Η Νέα Σελήνη που σχηματίζεται στις 11/5 στο ζώδιο του Ταύρου σε βοηθά να εκπληρώσεις όνειρα, επιθυμίες, προσδοκίες και να ανοιχτείς σε νέες σχέσεις που είναι εξαιρετικά σημαντικές για σένα. Η Πανσέληνος – Έκλειψη Σελήνης στο ζώδιο του Τοξότη στις 26/5, προκαλεί εστία άγχους και έντασης ειδικά για σένα που είσαι γεννημένος στο 1ο δεκαήμερο που αποδιοργανώνεσαι εξαιτία κάποιων εργασιακών αλλαγών. Ο Ερμής στους Διδύμους σε ορθή φορά ως τις 30/5 σε βοηθά να διελευκάνεις κάποια μυστήρια (ή και μυστικά) ενώ επικεντρώνεσαι στα επαγγελματικά σου! Η Αφροδίτη από τους Διδύμους ενισχύει τα ψυχικά σου αποθέματα και σε κάνει να δείχνεις άνευ όρων και κανόνων την αγάπη σου στα αγαπημένα σου πρόσωπα Ο Άρης σε όλη την πορεία του μήνα κινείται στο ζώδιο σου και σε κάνει ιδιαίτερα νευρικό και ευερέθιστο. Απόφυγε τις εκρήξεις θυμού για παρελθοντικά γεγονότα.


ΛΕΩΝ

Μήνας γεμάτους στόχους, όνειρα και φιλοδοξίες είναι ο Μάης για το δικό σου ζώδιο αγαπητέ μου Λέοντα. Η Νέα Σελήνη που σχηματίζεται στις 11/5 στο ζώδιο του Ταύρου σε βοηθά να βάλεις μπροστά τα μεγαλόπνοα σχέδια σου γυρίζοντας μία νέα σελίδα στα επαγγελματικά! Η Πανσέληνος – Έκλειψη Σελήνης στο ζώδιο του Τοξότη στις 26/5 επηρεάζει κυρίως τα αισθηματικά σου όπου γίνονται κάποια μορφής ξεκαθαρίσματα τα οποία και θα σε δικαιώσουν. Ο Ερμής στους Διδύμους σε ορθή φορά ως τις 30/5, κάνει το τηλέφωνό σου να χτυπά από φίλους με προσκλήσεις και προτάσεις που σε κάνουν να επιστρέφεις και πάλι στην κανονικότητα. Η επαφή με άτομα που είχες να ακούσεις και να δεις καιρό είναι και αυτές μέσα στο πρόγραμμα. Η Αφροδίτη από τους Διδύμους φέρνει αρκετό φλερτ και ερωτικό παιχνίδι στην καθημερινότητά σου! Ο Άρης στον Καρκίνο διεγείρει τις ανασφάλειες και τους φόβους σου εξαιτίας γεγονότων που έχουν μεσολαβήσει στη ζωή σου!


ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Ο Μάιος είναι ένας μήνας που διαταράσσει τις ισορροπίες στη ζωή σου και στην καθημερινότητά σου δεν παύει όμως να σε βάζει στην αρχή μίας νέας πορείας. Η Νέα Σελήνη που σχηματίζεται στις 11/5 στο ζώδιο του Ταύρου, επηρεάζει θετικά εσένα που έχεις γεννηθεί στο 3ο δεκαήμερο όπου θα έχεις νέες σημαντικές εξελίξεις που αφορούν ένα σχέδιο, μία γνωριμία, μία νέα προοπτική, ή ακόμα και θέματα σπουδών ή εγγράφων που φαίνεται να ευνοούνται τώρα. Η Πανσέληνος – Έκλειψη Σελήνης στο ζώδιο του Τοξότη στις 26/5, φέρνει ανακατατάξεις στο χώρο, στο σπίτι και στην οικογένεια και προσωρινά θλίβεσαι μέσα από κάποιες εξελίξεις που θα δημιουργηθούν. Ο Ερμής στους Διδύμους σε ορθή φορά ως τις 30/5, δίνει τις ιδέες, τις συζητήσεις και τις προτάσεις στα επαγγελματικά που θα σε στηρίξουν στην μελλοντική σου πορεία Η Αφροδίτη από τους Διδύμους σε βοηθά να προωθήσεις τα επαγγελματικά σου σχέδια και να βρεθείς ικανοποιημένος και οικονομικά. Ο Άρης στον Καρκίνο, σε δραστηριοποιεί κοινωνικά οι μέρες σου γεμίζουν εξελίξεις μέσα από τον φιλικό σου κύκλο.


ΖΥΓΟΣ

Ο Μάιος είναι ένας μήνας αποδοτικός που γεμίζει τα κενά που είχαν δημιουργηθεί τους περασμένους μήνες, σε ωθεί όμως και σε σημαντικές αποφάσεις ζωής. Η Νέα Σελήνη που σχηματίζεται στις 11/5 στο ζώδιο του Ταύρου, προσφέρει νέες προοπτικές στα οικονομικά σου και το γεγονός αυτό ηρεμεί και την ψυχολογία σου! Η Πανσέληνος – Έκλειψη Σελήνης στο ζώδιο του Τοξότη στις 26/5 σε αποσυντονίζει μέσα από ειδήσεις που θα λάβεις, όμως καλείσαι αυτή την περίοδο να σκεφτείς σοβαρά και να πάρεις σημαντικές αποφάσεις για την πορεία σου! Ο Ερμής στους Διδύμους σε ορθή φορά ως τις 30/5, προσφέρει ευκαιρίες συζητήσεων, επαφών, συμφωνιών που θα δώσουν μία νέα προοπτική. Η Αφροδίτη από τους Διδύμους, ευνοεί την αισθηματική σου ζωή και προσφέρει πολλές νέες προοπτικές για νέες γνωριμίες που θα μπορούν να έχουν μία σταθερότητα στο χρόνο. Ο Άρης στον Καρκίνο σε όλη την διάρκεια του μήνα σε ταλαιπωρεί για θέματα που αφορούν την καριέρα, τους στόχους, το μέλλον και τις προοπτικές σου όπου αυτό το μήνα δίνεις έναν μεγάλο αγώνα για να υπερασπιστείς τα δικαιώματά σου!


ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Ο Μάιος είναι ένας μήνας που σου δίνει την δυναμική να βάλεις νέες βάσεις για την πορεία των σχεσεών σου, δεν θα λείψουν όμως και οι ανασφάλειες αναφορικά με τη πορεία που έχεις χαράξει. Η Νέα Σελήνη που σχηματίζεται στις 11/5 στο ζώδιο του Ταύρου, σε ευνοεί ιδιαίτερα για να μπορέσεις να ξεκινήσεις μία νέα συντροφική σχέση ή μία νέα συνεργασία. Μπορείς τώρα μέσω της ένωσής σου με τους ανθρώπους να βάλεις μία πολυ καλή πορεία για το αύριο! Η Πανσέληνος – Έκλειψη Σελήνης στο ζώδιο του Τοξότη στις 26/5 σε προβληματίζει στα οικονομικά, όπου ατασθαλίες του παρελθόντος είναι πολύ πιθανό να έχουν τις επιπτώσεις στο παρόν σου! Ο Ερμής στους Διδύμους σε ορθή φορά ως τις 30/5 σε βοηθά να διευθετήσεις χρεωστικά υπόλοιπα αλλά και να κάνεις το πλάνο σου! Η Αφροδίτη από τους Διδύμους από τις 9/5 διεγείρει τον ερωτικό πόθο και την ανάγκη σου να διεκδικήσεις και να κατακτήσεις το πάθος σου! Ο Άρης στον Καρκίνο σου δίνει μία αισιόδοξη δυναμική σε όλη την πορεία του μήνα, για να κινηθείς προς νέες κατευθύνσεις κυνηγώντας λίγο παραπάνω το όραμά σου!


ΤΟΞΟΤΗΣ

Ο Μάιος είναι ένας μήνας εξέχουσας σημασίας για το ζώδιο και το δεκαήμερό σου γιατί στην πορεία του πραγματοποιείται η πρώτη Έκλειψη του 2021, στο δικό σου ζώδιο! Η Νέα Σελήνη που σχηματίζεται στις 11/5 στο ζώδιο του Ταύρου σε βοηθά να βάλεις σε ρυθμό και πάλι τη ζωή σου, να κάνεις βήματα που θα βοηθήσουν την προσωπική σου ευεξία, αλλά και να ρυθμίσεις υποθέσεις που αφορούν τα επαγγελματικά σου! Η Πανσέληνος – Έκλειψη Σελήνης στο ζώδιο σου στις 26/5 σε πιέζει σημαντικά να πάρεις αποφάσεις για το μέλλον, για την προοπτική και για τις σχέσεις σου! Ο Ερμής στους Διδύμους σε ορθή φορά ως τις 30/5 σε βοηθά να επικοινωνήσεις εποικοδομητικά με τα αγαπημένα σου πρόσωπα και να βρείτε από κοινού λύσεις.Η Αφροδίτη από τους Διδύμους ευνοεί την συντροφική σου ζωή και σε φέρνει πιο κοντά σε μία σημαντική για σένα σχέση. Ο Άρης στον Καρκίνο κάνει τα οικονομικά σου ανάστατα αυτό το μήνα, δεν θα λείψουν τα έκτακτα έξοδα.


ΑΙΓΟΚΑΙΡΩΣ

Ο Μάιος είναι ένας εξαιρετικός μήνας, αρκεί να αποφασίσεις να αφήσεις πίσω σου το παρελθόν και να αφοσιωθείς προς ένα νέο ξεκίνημα, μία νέα κατεύθυνση. Η Νέα Σελήνη που σχηματίζεται στις 11/5 στο ζώδιο του Ταύρου, φουντώνει τις επιθυμίες σου και φέρνει στη ζωή του την ευκαιρία για ένα νέο ερωτικό ξεκίνημα που θα σε συναρπάσει. Η Πανσέληνος – Έκλειψη Σελήνης στο ζώδιο του Τοξότη στις 26/5 επιβαρύνει την ψυχολογία σου με ανησυχίες για τα επαγγελματικά ενώ δεν θα λείψουν και κάποιες αποκαλύψεις που θα σε απογοητεύσουν. Ο Ερμής στους Διδύμους σε ορθή φορά ως τις 30/5 ευνοεί τις επαγγελματικές συζητήσεις, αλλά και τις συμφωνίες για νέα εργασιακά ξεκινήματα. Η Αφροδίτη από τους Διδύμους από τις 9/5 ευνοεί την βελτίωση ζητημάτων φυσικής κατάστασης και νιώθεις παραπάνω ευεξία. Ο Άρης στον Καρκίνο σε όλη την πορεία του μήνα, προκαλεί εντάσεις σε σχέσεις και σε συνεργασίες σου, βάλε νερό στο κρασί σου και φρόντισε να μην παρεξηγείς το κάθε τι !


ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Αρκετές αλλαγές θα κάνεις στη ζωή σου αυτό το Μάιο αγαπητέ μου Υδροχόε, άλλωστε ο Κρόνος από το ζώδιο σου και ο Ουρανός από τον Ταύρο σου επιβάλουν κάπως άναρχα να κινηθείς μπροστά προς νέες κατευθύνσεις. Η Νέα Σελήνη που σχηματίζεται στις 11/5 στο ζώδιο του Ταύρου θα προσφέρει ευκαιρίες για όμορφες αλλαγές που αφορούν το σπίτι, την οικογένεια την προσωπική ζωή. Η Πανσέληνος – Έκλειψη Σελήνης στο ζώδιο του Τοξότη στις 26/5 φέρνει σημαντικά ξεκαθαρίσματα σε φιλίες και κοινωνικά περιβάλλοντα – πρόσεξε μην παρεξηγηθείς για μία ακόμα φορά-! Ο Ερμής στους Διδύμους σε ορθή φορά ως τις 30/5 σε κάνει ιδιαίτερα κοινωνικό και έτοιμο να εκφραστείς ή και να φλερτάρεις. Η Αφροδίτη από τους Διδύμους, ανανεώνει για τα καλά την ερωτική σου ζωή από τις 9/5.Ο Άρης στον Καρκίνο, εντείνει το στρες για θέματα εργασίας.


ΙΧΘΥΣ


Μήνας πολλών επαφών, ειδήσεων, αποφάσεων αλλά και αλλαγών καριέρας! Ο Μάιος σε προδιαθέτει για νέα ξεκινήματα και σε γεμίζει με ανυπομονησία φίλε μου Ιχθύ! Η Νέα Σελήνη που σχηματίζεται στις 11/5 στο ζώδιο του Ταύρου, προσφέρει ευκαιρίες προτάσεων, ειδήσεων, επαφών και νέων ενάρξεων που θα σε συναρπάσουν! Η Πανσέληνος – Έκλειψη Σελήνης στο ζώδιο του Τοξότη στις 26/5, σε πιέζει με επαγγελματικές εξελίξεις που προσωρινά απογοητεύουν ιδιαίτερα αν έχεις γεννηθεί στο 1ο δεκαήμερο του ζωδίου σου! Ο Ερμής στους Διδύμους σε ορθή φορά ως τις 30/5 σε βοηθά να κουβεντιάσεις με την οικογένεια και να βρείτε λύσεις στα φλέγοντα προβλήματα. Η Αφροδίτη από τους Διδύμους, φέρνει βελτίωση στις αγαπημένες σου σχέσεις , αλλά και περισσότερη χαρά στο σπιτικό σου! Ο Άρης στον Καρκίνο ενεργοποιεί για τα καλά την ερωτική σου ζωή! Το πιο σημαντικό νέο του μήνα είναι ότι ο Δίας εισέρχεται στις 15/5 στο ζώδιο σου και από αυτή την θέση θα προσφέρει πολύ περισσότερη τύχη και ευκαιρίες επέκτασης.


ΑΣΕΠ: Νέες θέσεις εργασίας στην ΕΥΑΘ

 


Ανακοίνωση της ΕΥΑΘ ην έναρξη των διαδικασιών έκδοσης προκήρυξης μέσω ΑΣΕΠ για την πλήρωση πενήντα (50) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αναλυτικά κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 4
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 2
ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 2
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 2
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1


ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ 13


ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 3
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 1
ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ TΕ 11

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 6
ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 2
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 8
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ - ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 4
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ - ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 5

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕ 26

Για τις ειδικότητες ΔΕ Υδραυλικού, ΔΕ Οδηγών Οχημάτων, ΔΕ τεχνικού – τομέα Μηχανολογικού, ΔΕ τεχνικού - τομέα Ηλεκτρολογικού, καθορίζεται ως ανώτατο όριο
πρόσληψης το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο ) ηλικιακό έτος, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΗΛ/53/33414 (ΦΕΚ 397/Β/13-2-2017) απόφαση Υπουργού Διοικητικής
Ανασυγκρότησης.

Ως προς τον καθορισμό των απαιτούμενων πρόσθετων προσόντων για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων (εξειδικευμένη προβλεπόμενη εμπειρία τουλάχιστον τριών
ετών σύμφωνα με τον ΚΕΛ ΕΥΑΘ ΑΕ, απαιτούμενοι τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών κλπ) εξουσιοδοτείται ο Διευθύνων Σύμβουλος να προβεί στην σύνταξη του κειμένου
σχεδίου της προκήρυξης με την προϋπόθεση της τελικής έγκρισής του από το ΔΣ πριν την αποστολή δημοσίευσης στο ΑΣΕΠ.

dikaiologitika.gr

Πληρώνεται η παράταση των επιδομάτων ανεργίας του ΟΑΕΔ

 Τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021, θα ξεκινήσει η καταβολή της μηνιαίας παράτασης των επιδομάτων των ΟΑΕΔ που έληξαν κατά το διάστημα 1-10 Απριλίου.

Συγκεκριμένα, η καταβολή της παράτασης της τακτικής επιδότησης ανεργίας, της επιδότησης μακροχρόνιας ανεργίας και του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολουμένων θα ολοκληρωθεί αυτόματα, με κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια των δικαιούχων και δεν υφίσταται κανένας λόγος προσέλευσης στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2).

Η μηνιαία παράταση αντιστοιχεί στα εξής ποσά:


Τακτική επιδότηση ανεργίας – έως 399,25 € μηνιαίως, προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος
Βοήθημα ανεργίας αυτοαπασχολούμενων – 399,25 € μηνιαίως
Επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας – 200 € μηνιαίως


Η παράταση των επιδομάτων που έληξαν μετά τις 10 Απριλίου θα καταβληθεί σταδιακά μέχρι το τέλος του Μαΐου.

Οι πληρωμές εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς εντός 3 εργάσιμων ημερών, μετά την καταβολή τους από τον ΟΑΕΔ. Δικαιούχοι είναι μόνο όσοι παραμένουν άνεργοι κατά την περίοδο που αντιστοιχεί η παράταση και δεν έχουν επωφεληθεί από παρατάσεις της ίδιας επιδότησης. Επιδοτούμενοι άνεργοι που ξεκίνησαν να εργάζονται στο διάστημα της παράτασης, θα λάβουν ποσό αναλογικό, με βάση τις ημέρες ανεργίας τους.

dikaiologitika.gr

ΚΕΑ: Νέα παράταση για τους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

 


200 ευρώ το μήνα για μονοπρόσωπο νοικοκυριό

-100 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος (δηλαδή ένα επιπλέον 50% προστίθεται στο βασικό ποσό)

-50 ευρώ για κάθε ανήλικο μέλος (δηλαδή ένα επιπλέον 25% προστίθεται στο βασικό ποσό).


Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται μηνιαίως με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, ο οποίος τηρείται υποχρεωτικά σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα.

Η ενίσχυση δεν καταβάλλεται εάν ο αιτών δεν έχει δηλώσει στην αίτηση για ένταξη στο Κ.Ε.Α. αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στον οποίο είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος. Για τη διασφάλιση της ομαλής έκβασης των πληρωμών συστήνεται οι δικαιούχοι πριν την ολοκλήρωση της αίτησης για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα να μεταβαίνουν σε τραπεζικό κατάστημα για την επικαιροποίηση των στοιχείων του τραπεζικού τους λογαριασμού και ιδιαιτέρως την αντιστοίχιση ΙΒΑΝ με ΑΦΜ.


Σε περίπτωση που το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό είναι ίσο με ή υπερβαίνει τα 100 Ευρώ ανά μήνα, ποσοστό 50% δαπανάται αποκλειστικά μέσω χρήσης προπληρωμένης τραπεζικής κάρτας του δικαιούχου, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κανένα περιορισμό για οποιαδήποτε αγορά, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών ή πληρωμή. Δεν υπάρχει δυνατότητα ανάληψης μετρητών από την προπληρωμένη τραπεζική κάρτα. Για το υπόλοιπο 50% υπάρχει η δυνατότητα ανάληψης μετρητών, μέσω τραπεζικού καταστήματος του πιστωτικού ιδρύματος που ο δικαιούχος τηρεί λογαριασμό ή/και μέσω χρεωστικής κάρτας, από Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές (ΑΤΜ) των πιστωτικών ιδρυμάτων.

dikaiologitika.gr

Συντάξεις: Αυξήσεις και αναδρομικά σε 150.000 παλαιούς δικαιούχους - Πότε θα πληρωθούν

 


Χρήμα στους λογαριασμούς τους μέσα στο δίμηνο Ιουνίου - Ιουλίου θα δουν οι συνταξιούχοι με πάνω από 30 συντάξιμα έτη, καθώς θα πληρωθούν τις αυξήσεις και τα αναδρομικά τους.

Όσοι νέοι συνταξιούχοι αποχώρησαν με χρήση των διατάξεων του νόμου Κατρούγκαλου από τις 13 Μαΐου 2016, με τις συντάξεις του Ιουλίου (σ.σ.: θα καταβληθούν στο τέλος Ιουνίου) θα πάρουν τις αυξήσεις και τα αναδρομικά που δικαιούνται. Αυξήσεις και αναδρομικά όμως θα λάβουν και οι παλαιότεροι συνταξιούχοι όσοι δηλαδή βγήκαν προ του νομοθετήματος Κατρούγκαλου, με την καταβολή των αποδοχών του Αυγούστου (σ.σ.: θα πληρωθούν στο τέλος Ιουλίου)

Επειδή πάντως επικρατεί σύγχυση για τις αυξήσεις και τα αναδρομικά των παλιών συνταξιούχων (πριν από το 2016 με 30 και άνω συντάξιμα έτη), θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι παλαιοί συνταξιούχοι οι οποίοι θα λάβουν αυξήσεις εκτιμώνται σε περίπου 150.000 άτομα. Αυτοί θα λάβουν τα 2/5 της αύξησης που δικαιούνται, η οποία κυμαίνεται από 30 έως 50 ευρώ μεσοσταθμικά.


Η κατηγορία αυτή χωρίζεται σε περίπου 50.000 συνταξιούχους για τους οποίους ο επανυπολογισμός έβγαλε μικρή θετική προσωπική διαφορά και οι οποίοι με τους νέους συντελεστές αναπλήρωσης «ισοφαρίζουν» την προσωπική διαφορά και κερδίζουν αύξηση κατά μέσον όρο της τάξεως των 30 ευρώ, σε πέντε ετήσιες δόσεις έως το 2024. Υπάρχουν και περίπου 100.000 συνταξιούχοι που έλαβαν αύξηση από 1/1/2019 γιατί είχαν αρνητική προσωπική διαφορά με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου. Στην πράξη, οι συγκεκριμένοι δικαιούνται και νέα αύξηση κοντά στα 40-50 ευρώ, η οποία επίσης θα δοθεί σε πέντε ετήσιες δόσεις έως το 2024.


Αντίθετα οι νέοι συνταξιούχοι, που έχουν συνταξιοδοτηθεί εξαρχής με τον νόμο Κατρούγκαλου, καθώς υπέβαλλαν αίτηση από 13 Μαΐου 2016 και μετά δικαιούνται εξαρχής το 100% της αύξησης μαζί με τα αναδρομικα από το 1/10/2019.

Οι συνταξιούχοι που εργάζονται

Τριπλό κέρδος έχουν οι συνταξιούχοι που εργάζονται (νόμος Βρούτση) αφού εκτός τη μείωση της ποινής (πέναλτι) στη σύνταξή τους (από το 60% στο 30%), θα έχουν προσαύξηση της σύνταξής τους για όσο χρόνο απασχολούνται ενώ άρχισαν να λαμβάνουν και τα αναδρομικά μαζί με την αύξηση της σύνταξής τους.

Επισημαίνεται ότι:
Από τα 30 έτη και 1 μήνα ως τα 33 έτη οι αυξήσεις που θα έχουν οι ανταποδοτικές συντάξεις κυμαίνονται από 0,2% ως 5,5%.
Από τα 33 έτη και 1 μήνα ως τα 36 έτη οι αυξήσεις για τις ανταποδοτικές συντάξεις κυμαίνονται από 5,7% ως 12,5%.
Από τα 36 έτη και 1 μήνα ως τα 39 έτη οι ανταποδοτικές συντάξεις έχουν αύξηση από 12,6% ως 16,3%.
Από τα 39 έτη και 1 μήνα ως τα 40 έτη οι ανταποδοτικές συντάξεις έχουν αύξηση από 16,4% ως 16,85%.

Μετά τα 40 έτη η απόδοση των νέων συντελεστών αρχίζει να φθίνει. Από τα 40 έτη και 1 μήνα ως τα 42 έτη η αύξηση κατεβαίνει από το 16,5% στο 9%. Από τα 42 έτη και 1 μήνα ως τα 44 έτη οι αυξήσεις περιορίζονται σε ποσοστά μεταξύ 8,7% ως 2,4%, ενώ από τα 45 έτη και μετά συμφέρει η σύνταξη με τα παλιά ποσοστά γιατί η απόδοση των νέων συντελεστών μηδενίζεται.
Αυξημένα τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης

Τα νέα ποσοστά είναι αυξημένα σε σύγκριση με τον νόμο Κατρούγκαλου από τα 30 ως και τα 44 έτη ασφάλισης και δίνουν υψηλότερες συντάξεις σε παλαιούς και νέους συνταξιούχους.

Από τα 45 έτη και άνω τα νέα ποσοστά είναι μικρότερα από αυτά που προέκυπταν με τον προηγούμενο νόμο, αλλά η επίπτωση των μικρότερων ποσοστών δεν θα επιφέρει καμία μείωση στις παλιές συντάξεις, αφενός γιατί στον επανυπολογισμό όσοι έχουν πάνω από 45 έτη θα διατηρήσουν την ίδια σύνταξη ακόμη κι αν τα νέα ποσοστά τη βγάζουν μικρότερη, και αφετέρου διότι οι «νεοσυνταξιούχοι», με αίτηση από 1ης/10/2019 και μετά, μπορούν να επιλέξουν την έξοδό τους στη ζώνη μεταξύ 35 και 40 ετών παίρνοντας το «φιλέτο» των αυξήσεων.

Αν χρειαστεί να παρατείνουν τη συνταξιοδότησή τους μετά την 40ετία, τότε πάλι θα έχουν κέρδος ως τα 44 χρόνια ασφάλισης, ενώ σε ελάχιστες περιπτώσεις θα βγουν συντάξεις με χρόνο πέραν των 45 ετών, γιατί η συντριπτική πλειονότητα θα συνταξιοδοτείται από το 2022 και μετά σε ηλικία 62 ετών με 40 χρόνια ασφάλισης.

Αναφορικά με τους συνταξιούχους που παράλληλα εργάζονται, η διαδικασία της καταβολής των αυξήσεων και των αναδρομικών έχει ήδη ξεκινήσει εδώ και δυο μήνες. Για όσους δεν έχει ολοκληρωθεί αυτό θα γίνει μέχρι το τέλος Μαΐου όταν και θα καταβληθούν οι αποδοχές Ιουνίου. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα ορισμένοι δικαιούχοι να δουν αυξήσεις και αναδρομικά στο τέλος Ιουνίου.

dikaiologitika.gr

Ανοιχτά σούπερ μάρκετ και μαγαζιά την Κυριακή 9/5

 


Ανοιχτά καταστήματα και σούπερ μάρκετ, αλλά και κομμωτήρια την Κυριακή του Θωμά 9 Μαΐου. Το ωράριο λειτουργίας.


Ανοιχτά θα είναι τα εμπορικά καταστήματα, τα σούπερ μάρκετ και τα κομμωτήρια την Κυριακή του Θωμά 9 Μαΐου.

Η πρώτη Κυριακή των ενδιάμεσων εκπτώσεων που μπορούν να λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα είναι η 9η Μαΐου, αφού ημερολογιακά η πρώτη Κυριακή έπεσε την Κυριακή του Πάσχα.

Τα παραπάνω προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά τα μέτρα που ισχύουν από τις 6 το πρωί της Δευτέρας 3 Μαΐου έως τη Δευτέρα 10 Μαΐου.

Το προτεινόμενο ωράριο που προτείνει ο εμπορικός σύλλογος για τις Κυριακές είναι 11 μέχρι 6.

photo eurokinissi

Ισλαμιστική φρίκη στην «καρδιά» της Γαλλίας! Έκαψε τη γυναίκα του στη μέση του δρόμου!

 


Τραγικό θάνατο βρήκε μια 31χρονη γυναίκα στην Γαλλία όταν ο εν διαστάσει σύζυγός της την πυροβόλησε και στη συνέχεια την έκαψε ζωντανή.


Το φρικτό περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη στη γειτονιά Μερινιάκ, κοντά στο αεροδρόμιο του Μπορντό.

Ο 44χρονος, όπως αναφέρουν οι γαλλικές Αρχές, κυνήγησε μέρα μεσημέρι την 31χρονη και αφού την πυροβόλησε πολλές φορές στα πόδια, την περιέλουσε με εύφλεκτο υγρό και της έβαλε φωτιά μέσα στη μέση του δρόμου.

Ο δράστης, σύμφωνα με το CNNi, μόλις είχε αποφυλακιστεί, αφού εξέτισε ποινή για την κακοποίηση της συζύγου του και συνελήφθη μισή ώρα μετά την επίθεση οπλισμένος και με μια ζώνη γεμάτη φυσίγγια.


Ο φρικτός θάνατος της 31χρονης Chahinez, μητέρας τριών παιδιών, έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στη χώρα, σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ.

Τα τρία παιδιά ηλικίας τριών, επτά και 11 ετών που ζούσαν με τη μητέρα τους δεν ήταν στο σπίτι τη στιγμή της επίθεσης και λαμβάνουν ψυχολογική υποστήριξη. Επίσης, οι τοπικές αρχές έχουν δημιουργήσει και μια συμβουλευτική υπηρεσία για τους μάρτυρες της φρικτής δολοφονίας.

(Με πληροφορίες από CNNi)

Ψητό αρνί στο φούρνο με πατάτες

 Υλικά

1 κεφάλι σκόρδου, οι μισές σκελίδες καθαρισμένες και κομμένες σε φέτες και οι μισές ολόκληρες
8-10 φρέσκα φύλλα δάφνης
3 λεμόνια, κομμένα σε τέταρτα κατά μήκος
2 1/2 κιλό πόδι αρνιού
50 ml ελαιόλαδο, συν 4 κ. σ. για τις πατάτες
1 κ. γλ. κανέλα
1 κιλό πατάτες, ξεφλουδισμένες και κομμένες σε κύβους
140 γρ. πράσινες ελιές
125 ml κόκκινο ή ξηρό λευκό κρασί

Εκτέλεση

Θερμάνετε το φούρνο στους 220 βαθμούς.

Απλώστε τις μισές φέτες σκόρδου, τα 3 φύλλα δάφνης και τις φέτες λεμονιού σε ένα μεγάλο ταψί και καλύψτε με 200 ml κρύο νερό.

Τοποθετήστε στο ταψί το μπουτάκι του αρνιού, περιχύστε με το ελαιόλαδο και απλώστε το παντού.

Κόψτε μικρές τομές στο δέρμα του αρνιού και βάλτε μέσα τις υπόλοιπες φέτες σκόρδου και φύλλα δάφνης.

Αλατίστε καλά το αρνί και πασπαλίσετε από πάνω με την κανέλα. Καλύψτε καλά με αλουμινόχαρτο και τοποθετήστε το στο φούρνο.

Μειώστε αμέσως τη θερμοκρασία του φούρνου στους 150 βαθμούς και αφήστε να σιγοψηθεί για 4 ώρες. Αφαιρέστε το αλουμινόχαρτο κατά τα τελευταία 30 λεπτά μαγειρέματος.

Μετά από 1 ώρα, βάλτε τις σφήνες της πατάτας σε ένα μεγάλο ταψί ψησίματος, καλύψτε με τις 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο και ψήστε στο φούρνο με το αρνί για 1- 2 ώρες.

Μεταφέρετε το μαγειρεμένο αρνί σε ένα μεγάλο κομμάτι αλουμινόχαρτο, τυλίξτε καλά και αφήστε το να ξεκουραστεί για 20-30 λεπτά.

Προσθέστε τις ελιές και το κρασί στο ζουμί του κρέατος και σιγοβράστε σε ένα τηγάνι.

Σερβίρετε το αρνί σε φέτες με τις πατάτες και περιχύστε το κρέας με τη σάλτσα κρασιού και τις ελιές.

Νέες θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ - Ολη η προκήρυξη του ΑΣΕΠ

 ΑΣΕΠ - Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα τεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υδροηλεκτρικών Σταθμών του Συγκροτήματος Αράχθου που εδρεύει στο Πουρνάρι του Νομού Άρτας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι γι.α την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑ ΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ΣΟΧ - ΔΕΗ ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣ ΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κ εφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.


Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021
Παράρτημα
Παράρτημα Γλωσσομάθειας
Παράρτημα Χειρισμού Η/Υ
Αίτηση

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων από Παρασκευή 07.05.2021 έως και Δευτέρα 17.05.2021.

dikaiologitika.gr

Τέλος χρόνου για 87 θέσεις εργασίας με προκήρυξη ΑΣΕΠ στο Μουσείο Ακρόπολης

 
Το Μουσείο Ακρόπολης ανακοινώνει την πρόσληψη 87 ατόμων με ΑΣΕΠ ΔΕ Προσωπικό Ασφάλειας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 27/04/2021-06/05/2021

Επικοινωνία:

210 9000900 εσωτ. 418, 419
Προκήρυξη

dikaiologitika.gr

Επίδομα 534: Πότε πληρώνονται οι αναστολές Απριλίου

 
Οι εργαζόμενοι θα λάβουν αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ για 30 ημέρες δηλαδή 17,8 ευρώ την ημέρα.

Για τις δηλώσεις αναστολών οι επιχειρήσεις – εργοδότες υποχρεούνταν να προαναγγείλουν στο «Εργάνη» τις αναστολές αυτές τουλάχιστον την προηγούμενη μέρα της έναρξής τους.

Η προαναγγελία μπορεί να αφορά, είτε αυτοτελή χρονικά διαστήματα εντός του Απριλίου είτε ολόκληρο τον μήνα.


Έτσι οι εργαζόμενοι για να υπολογίσουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού που θα λάβουν θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αν μια δήλωση αναστολής έχει υποβληθεί στις 15 Απριλίου ισχύει από την επόμενη ημέρα η αναστολή δηλαδή από τις 16 Απριλίου.

Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η διαδικασία της προαναγγελίας η υπεύθυνη δήλωση είναι άκυρη και δεν παράγει τα αποτελέσματα της αναστολής σύμβασης εργασίας, και κατά συνέπεια ο εργοδότης συνεχίζει εκείνος να αμείβει τους εργαζόμενους του.

Για παράδειγμα εργαζόμενος που μπήκε σε αναστολή από 4 Απριλίου μέχρι 19 Απριλίου θα λάβει την επόμενη εβδομάδα αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 285 ευρώ.

Τον υπόλοιπο μισθό του θα τον πληρωθεί από τον εργοδότη.

Αναλυτικότερα τα ποσά της αποζημίωσης ειδικού σκοπού έχουν ως εξής ανάλογα με τις ημέρες αναστολών:

Για μία ημέρα αναστολής 18 ευρώ.

Για 2 ημέρες αναστολής 36 ευρώ

Για 3 ημέρες αναστολής 53 ευρώ

Για 4 ημέρες αναστολής 71 ευρώ

Για 5 ημέρες αναστολής 89 ευρώ

Για 6 ημέρες αναστολής 107 ευρώ

Για 7 ημέρες αναστολής 125 ευρώ

Για 8 ημέρες αναστολής 143 ευρώ

Για 9 ημέρες αναστολής 160 ευρώ

Για 10 ημέρες αναστολής 178 ευρώ

Για 11 ημέρες αναστολής 196 ευρώ

Για 12 ημέρες αναστολής 214 ευρώ

Για 13 ημέρες αναστολής 231 ευρώ

Για 14 ημέρες αναστολής 249 ευρώ

Για 15 ημέρες αναστολής 267 ευρώ

Για 16 ημέρες αναστολής 285 ευρώ

Για 17 ημέρες αναστολής 303 ευρώ

Για 18 ημέρες αναστολής 320 ευρώ

Για 19 ημέρες αναστολής 338 ευρώ

Για 20 ημέρες αναστολής 356 ευρώ

Για 21 ημέρες αναστολής 374 ευρώ

Για 22 ημέρες αναστολής 392 ευρώ

Για 23 ημέρες αναστολής 409 ευρώ

Για 24 ημέρες αναστολής 427 ευρώ

Για 25 ημέρες αναστολής 445 ευρώ

Για 26 ημέρες αναστολής 468 ευρώ

Για 27 ημέρες αναστολής 480 ευρώ

Για 28 ημέρες αναστολής 498 ευρώ

Για 29 ημέρες αναστολής 522 ευρώ

Για 30 ημέρες αναστολής 534 ευρώ.

Η αποζημίωση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α' 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Η καταβολή γίνεται εφάπαξ με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου - εργαζομένου, ο οποίος υποδεικνύεται στην υποβαλλόμενη αίτησή του.

Από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εξάγεται σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση δικαιούχων - εργαζομένων, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το πιστωτικό Ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός, το ποσό της καταβολής και το ΑΦΜ τους.

dikaiologitika.gr

Πέντε «έξυπνες» εφαρμογές που πολλοί χρειάζονται στο κινητό τηλέφωνο

 


Το smart phone είναι σήμερα πολλά περισσότερα από ένα τηλέφωνο, ένα μέσο επικοινωνίας και εργασίας.

Είναι ένας «βοηθός» και μπορούμε να τον αξιοποιήσουμε στο έπακρο, εφόσον χρησιμοποιούμε τις κατάλληλες εφαρμογές, τα applications που ταιριάζουν στον τρόπο ζωής και σκέψης μας. Ανεξάρτητα από το πώς θα «εξειδικεύσει» ο καθένας μας το κινητό του τηλέφωνο, όμως, υπάρχουν μερικές βασικές αρχές που ισχύουν το ίδιο για όλους: Όλοι ενδιαφερόμαστε για το τι τρώμε και πώς αθλούμαστε ή για το πώς θα εξοικονομήσουμε χρήματα. Το κινητό μας τηλέφωνο λοιπόν μπορεί να μας βοηθήσει σε όλα αυτά και μάλιστα με έναν πολύ εξειδικευμένο τρόπο.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ο σύγχρονος άνθρωπος, ανεξαρτήτου ηλικίας, έχει εντάξει την τεχνολογία στην καθημερινότητά του σε πολύ μεγάλο βαθμό – σίγουρα σε πολύ μεγαλύτερο, από όσο μόλις πριν από πέντε χρόνια, για παράδειγμα. Εν τούτοις, πολλοί από εμάς, δεν «εκμεταλλευόμαστε» στο έπακρο τα πλεονεκτήματα που μπορεί να έχει στη ζωή μας, απλώς επειδή δε γνωρίζουμε τον τρόπο ή δεν τον έχουμε σκεφτεί. Το κινητό μας όμως μπορεί να γίνει πολύ πιο χρήσιμο από ό,τι νομίζουμε και παρακάτω παρουσιάζουμε πέντε εφαρμογές που μπορούμε να εγκαταστήσουμε, ώστε να το πετύχουμε.

Η εφαρμογή που καταγράφει τα οικονομικά μας

Η διαχείριση των οικονομικών του σπιτιού μας μπορεί να είναι μία εξαιρετικά περίπλοκη υπόθεση. Οι περισσότεροι από εμάς, πληρώνουμε ό,τι μας ζητείται, καταλήγοντας στο τέλος του μήνα να ψάχνουμε «πού πήγε ο μισθός». Μία εξειδικευμένη εφαρμογή μπορεί να μας βοηθήσει με πολύ απλό τρόπο, να οργανωθούμε κατάλληλα και να παρακολουθούμε τι ξοδεύουμε, πού και γιατί. Κρατώντας τον έλεγχο με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να μειώσουμε τα περιττά έξοδα και να εξοικονομήσουμε ένα ποσό, το οποίο είτε να αποταμιεύσουμε, είτε να χρησιμοποιήσουμε σε διαφορετικές μας ανάγκες. Αρκεί, βέβαια, να ενημερώνουμε σωστά τα στοιχεία και να ελέγχουμε τακτικά το πού βρισκόμαστε. Δύο από τις πολύ καλές και εύχρηστες τέτοιες εφαρμογές είναι το Expensify για Android και iOS, αλλά και το Personal capital.

Η εφαρμογή που μας βοηθάει με τη διατροφή μας

Η ισορροπημένη διατροφή είναι ζητούμενο για τον σύγχρονο άνθρωπο, που θέτει σε προτεραιότητα την υγεία του. Μία τέτοιου τύπου εφαρμογή στο κινητό μας μπορεί να μας βοηθήσει καταγράφοντας τις θερμίδες που καταναλώνουμε σε κάθε γεύμα, υπολογίζοντας παράλληλα πόσες χρειάζεται ο οργανισμός μας καθημερινά. Με τον τρόπο αυτό γίνεται πολύ ευκολότερη η προσπάθειά μας να διατηρούμε ένα σωστό βάρος ή ακόμα και να χάσουμε κάποια περιττά κιλά. Ακόμα πιο απλά, είναι ο σύμμαχός μας για να κάνουμε, πού και πού, «παρασπονδίες», χωρίς να τις… πληρώνουμε ακριβά! Τα δύο καλύτερα apps για το 2020, βάσει της αξιολόγησης των χρηστών, ήταν το Nutrition facts και το MyFitnessPal.

Η εφαρμογή που παρακολουθεί την άσκησή μας

Δε χρειάζεται να είμαστε «gym freak», για να έχουμε μία εφαρμογή για την άσκησή μας στο κινητό μας. Ακόμα και το περπάτημα που κάνουμε καθημερινά στις απαραίτητες μετακινήσεις μας είναι ενός είδους άσκηση, που συντελεί στη γενικότερη καλή μας κατάσταση. Ένα app στο κινητό, όπως το Workouts on Demand ή το Find Your Motivation, που καταγράφουν κάθε μας βήμα και μπορούν να μας βοηθήσουν να ακολουθήσουμε ακόμα και το πιο ήπιο πρόγραμμα γυμναστικής, είναι βέβαιο πως θα μας κάνει μόνο καλό – ίσως είναι και το κίνητρο που χρειαζόμαστε για να ασκηθούμε ακόμα πιο συστηματικά.
Η εφαρμογή από την οποία ενημερωνόμαστε

Ένας σύγχρονος πολίτης δεν μπορεί παρά να είναι ενημερωμένος για τις εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα: Πολιτική, Οικονομία, Υγεία και η τρέχουσα επικαιρότητα διαμορφώνουν τη ζωή μας στο σήμερα, στο αύριο ή και μακροπρόθεσμα. Η πληθώρα πληροφορίας της σύγχρονης εποχής μπορεί να μας παρασύρει και να καταλήξει σε παραπληροφόρηση κι εμείς με λάθος στοιχεία και ειδήσεις. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε, όμως, είναι να επιλέξουμε τον δημοσιογραφικό οργανισμό που μας καλύπτει, μας ενημερώνει έγκαιρα, έγκυρα και πλήρως και η εφαρμογή αυτή στο κινητό μας να είναι η πρωταρχική μας πηγή ενημέρωσης.

Η εφαρμογή που επιβραβεύει το πώς οδηγούμε

Μία εφαρμογή που επιβραβεύει τους καλούς οδηγούς; Φυσικά και τη θέλουμε στο κινητό μας τηλέφωνο, αφού γνωρίζουμε πως οδηγώντας καλύτερα, είμαστε όλοι κερδισμένοι! Το καινοτόμο πρόγραμμα ασφάλισης αυτοκινήτου Anytime Smart Drive συνδέεται με την εφαρμογή Anytime SmartDrive Greece στο κινητό μας τηλέφωνο και όσο καλύτερα οδηγούμε, τόσο περισσότερο κερδίζουμε, ανεξαρτήτως της ηλικίας μας. Φυσικά πρόκειται για ένα κίνητρο με διπλό στόχο: Οδηγούμε καλύτερα και εξασφαλίζουμε έως 20% έκπτωση στην ανανέωση του συμβολαίου μας, ενώ ταυτόχρονα προσέχουμε περισσότερο την οδηγική μας συμπεριφορά.

Με το Anytime SmartDrive app παρακολουθούμε τη γενική βαθμολογία μας σε κλίμακα 0-100, την ανάλυση κάθε διαδρομής, την επίδοσή μας ανά μέρα, εβδομάδα, μήνα και συνολικά. Αποκτώντας με τον τρόπο αυτό μία συνολική εικόνα για το πώς οδηγούμε, βάσει δεδομένων και όχι θεωρίας, μπορούμε να βελτιωθούμε ακόμα περισσότερο. Η βαθμολογία για κάθε διαδρομή εξαρτάται από τη διατήρηση του ορίου ταχύτητας, την αποφυγή χρήσης κινητού κατά την οδήγηση και το προοδευτικό φρενάρισμα και επιτάχυνση. Είναι σημαντικό ότι η εφαρμογή μας βοηθάει να εντοπίσουμε τα αδύναμα σημεία μας, ενώ μέσα από διάφορες προκλήσεις, διαγωνισμούς και εκπλήξεις μας χαρίζει δώρα που διευκολύνουν την καθημερινότητά μας και μας κινητοποιεί διαρκώς να βελτιώνουμε τον τρόπο που οδηγούμε. Από τρία διαθέσιμα προγράμματα (Basic, Value, Premium) επιλέγουμε εκείνο που μας ταιριάζει περισσότερο και αισθανόμαστε πως, επιτέλους, παίρνουμε αυτό που πραγματικά μας αξίζει. Μπορούμε μάλιστα να χρησιμοποιήσουμε και δοκιμαστικά την εφαρμογή για 2 μήνες και στη συνέχεια να επιλέξουμε το πρόγραμμα Smart Drive που μας εξυπηρετεί. Συντασσόμαστε έτσι στην προσπάθεια επίτευξης ενός ακόμα μεγαλύτερου στόχου, που δεν είναι άλλος από τη γενικότερη βελτίωση της οδηγικής συμπεριφοράς στην κοινωνία μας, για δρόμους χωρίς ατυχήματα.

Μερικές απλές εφαρμογές στο κινητό που ανεβάζουν την ποιότητα της καθημερινότητάς μας, με ανεπαίσθητες κινήσεις. Με τις κινήσεις αυτές όμως, που στο σύνολό τους κάνουν τη διαφορά, κερδίζουμε κάθε στιγμή περισσότερα, για τον εαυτό μας, το σπίτι μας, την οικογένειά μας. Υγεία, ευεξία, οικονομία, ενημέρωση και οδήγηση είναι οι τομείς που μπορούν να μας προσφέρουν anytime περισσότερα, για να είμαστε κάθε στιγμή, καλύτερα!

newsbomb/ photo unsplash

H Μέρκελ ζήτησε από τον Ερντογάν ταχεία αποχώρηση των δυνάμεων από την Λιβύη

 

Κλαιγόταν ο Ερντογάν στη Μέρκελ κατηγορώντας την Ελλάδα ότι συνεχίζει τις προκλητικές ενέργειές της και φυσικά συμφώνησε μαζί της.


Μια «ταχεία έναρξη της αποχώρησης των ξένων στρατιωτών και μισθοφόρων» από την Λιβύη «θα έστελνε ένα σημαντικό μήνυμα», τόνισε η Καγκελάριος ‘Αγγελα Μέρκελ στον Πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, με τον οποίο είχε νωρίτερα απόψε τηλεδιάσκεψη. Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν οι άτυπες συνομιλίες για το Κυπριακό στη Γενεύη, οι εξελίξεις στη Συρία και η κατάσταση σε ό,τι αφορά την πανδημία του κορωνοϊού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Καγκελαρίας, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να στηρίξουν τη νέα λιβυκή μεταβατική κυβέρνηση υπό τον Αμπντουλχαμίντ Ντμπεϊμπά στην προσπάθεια βελτίωσης της κατάστασης του πληθυσμού και στην προετοιμασία εκλογών στο τέλος του έτους. «Η Καγκελάριος υπογράμμισε ότι μια ταχεία έναρξη της αποχώρησης ξένων στρατιωτών και μισθοφόρων θα αποτελούσε σημαντικό μήνυμα», αναφέρεται ακόμη στην ανακοίνωση.

Η Καγκελάριος και ο τούρκος Πρόεδρος τόνισαν ακόμη ότι πρέπει να διατηρηθεί επαρκής πρόσβαση για την ανθρωπιστική βοήθεια προς τον δοκιμαζόμενο λαό της Συρίας, ενώ η ‘Αγγελα Μέρκελ επισήμανε εκ νέου την σημασία εκτεταμένων και πιο εποικοδομητικών σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας.

photo vid screenshot