BREAKING NEWS
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΕΠΙΣΤΉΜΗ/ΜΥΣΤΗΡΙΟ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΕΠΙΣΤΉΜΗ/ΜΥΣΤΗΡΙΟ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Εντόπισαν, λένε, πλανήτη που μπορεί να έχει ζωή

 


Ένας εξωπλανήτης, ο Κ2-18Β που βρίσκεται στην κατοικήσιμη ζώνη του άστρου Κ2-18 και απέχει 120 έτη φωτός από τη Γη, μπορεί όχι μόνο να έχει ωκεανούς νερού, αλλά και ζωή.

Ο εξωπλανήτης Κ2-18Β είναι περίπου 8,5 φορές μεγαλύτερος από τη Γη και σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε το τηλεσκόπειο Webb, διαθέτει άφθονο μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρά του και διαθέτει στοιχεία που είναι απαραίτητα για την υποστήριξη της ζωής, όπως το νερό.

Τα πρώτα σημαντικά ευρήματα είχαν καταγραφεί από το τηλεσκόπιο Hubble και παρουσιάστηκαν σε σχετική μελέτη τον Σεπτέμβρη του 2019. Αυτά βοήθησαν τους επιστήμονες να «εισέλθουν» με το υπερσύγχρονο τηλεσκόπιο Webb στον K2-18Β για περαιτέρω μελέτη.

Οι επιστήμονες. μεταξύ άλλων, ανακάλυψαν και ένα πολύ ειδικό μόριο, που ονομάζεται διμεθυλοσουλφίδιο, μπορεί να υπάρχει στον K2-18Β. Σύμφωνα με τη NASA, πρόκειται για ένα μόριο που παράγεται μόνο από τη ζωή. Στη Γη, η μεγαλύτερη ποσότητα αυτού του μορίου εκπέμπεται από το φυτοπλαγκτόν σε θαλάσσια περιβάλλοντα.


Προσλήψεις από το Υπουργείο Παιδείας στην Λαμία

Προσλήψεις από το Υπουργείο Παιδείας στην Λαμία
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ένα (1) άτομο Δ.Ε. ειδικότητας Οδηγών σχολ. λεωφορείων και ένα (1) άτομο Δ.Ε. ειδικότητας Συνοδών πλήρους απασχόλησης και για διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 30/6/2019 για τις ακόλουθες Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994,όπως ισχύει:

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
ΔΕ ΣΥΝΟΔΩΝ

Ηλικία : Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν σχετική αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην παρακάτω διεύθυνση : Περιφερειακή Διεύθυνση Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, Αρκαδίου 8,Τ.Κ.: 35131 - Λαμία εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών,
που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον ημερήσιο τύπο, σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της παραπάνω Υπηρεσίας και στο κατάστημα της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Φθιώτιδας (Θερμοπυλών 60,Τ.Κ. 35133-Λαμία) καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος του Δήμου Λαμιέων, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Τα ειδικά τυπικά προσόντα (τίτλοι σπουδών κ.λ.π), τα κριτήρια κατάταξης, τα δικαιολογητικά που θα υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες, αναφέρονται λεπτομερώς στην με αρ.πρωτ: 6325/17-07-2018 (ΑΔΑ: 7Ζ354653ΠΣ-6ΕΓ) Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2018 που βρίσκεται ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας:

Επιπλέον πληροφορίες επίσης μπορούν να ζητούν οι ενδιαφερόμενοι στο τηλέφωνο:22310 66152 (υπόψη κ.Ευσταθίου) Αναπόσπαστο τμήμα της εν λόγω ανακοίνωσης αποτελεί και το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ»με σήμανση έκδοσης «30-03-2017», που περιλαμβάνει επισημάνσεις για τα προσόντα, τα βαθμολογούμενα κριτήρια, τα δικαιολογητικά και την κατάταξη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα Παραρτήματα αυτά, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή : Κεντρική σελίδα^ Πολίτες ^Έντυπα - Διαδικασίες Διαγωνισμών φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

dikaiologitika.gr


Προσλήψεις 20 ατόμων στον Δήμο Σπάρτης

Προσλήψεις 20 ατόμων στον Δήμο Σπάρτης

Ο Δήμος Σπάρτης ανακοινώνει την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού είκοσι (20) ατόμων για απασχόληση έως πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο, για το μήνα Οκτώβριο έτους 2017

προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και κατεπείγουσες ανάγκες για την εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με τα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων:

20 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα προσόντα πρόσληψης τόσο κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά το χρόνο της πρόσληψης.
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/2007 (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης, οδός Ευαγγελιστρίας 85 – 87, από 06 Οκτωβρίου 2017 έως και 12 Οκτωβρίου 2017.

dikaiologitika.gr
ΒΙΝΤΕΟ: Πέντε μυστήρια σε σχέση με τον Τιτανικό

ΒΙΝΤΕΟ: Πέντε μυστήρια σε σχέση με τον Τιτανικό

Δείτε:


Οι «Σιωπηλές Δίδυμες»

Οι «Σιωπηλές Δίδυμες»

Οι «Σιωπηλές Δίδυμες», June και Jennifer Gibbons,

όπως τις χαρακτηρίζει η δημοσιογράφος Marjorie Wallace στο ομώνυμο βιβλίο της, περπατούσαν πάντα συγχρονισμένα, δεν μιλούσαν και προκαλούσαν μεγάλη ανησυχία σε όσους τις συναναστρέφονταν. Αυτά τα «ζόμπι» όπως τις χαρακτήριζαν πολλοί, δεν κατάφεραν να τρομάξουν τη Wallace που τις πλησίασε το 1980 και άρχισε να γράφει τη βιογραφία τους.
Κάποια στιγμή μετά τη γέννηση τους (1963), η οικογένεια Gibbons μετακόμισε στη μικρή πόλη Haverfordwest της Ουαλίας, μια ήσυχη πόλη γεμάτη από λευκούς κατοίκους δεν δέχτηκε εύκολα τις μαύρες αδελφές και οι ιδιαιτερότητες τους μαζί με το χρώμα τους δέρματος τους, έγιναν οι βασικές αιτίες εκφοβισμού τους στο σχολείο. Η άρνηση τους να μιλήσουν, οδήγησε σε μεγαλύτερο αποκλεισμό και τελικά στην πλήρη απόσυρση τους από την τοπική κοινωνία.


Η μοναδική τους διέξοδος ήταν το γράψιμο και επιδίδονταν σε αυτό με μανία.
Οι γονείς τους, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να τις κάνουν πιο κοινωνικές, τις χώρισαν σε ηλικία 14 ετών και εκείνες αντέδρασαν ανάλογα. Άρχισαν να πέφτουν σε κατατονικές φάσεις και η ζωή τους έγινε ακόμα πιο δύσκολη. Αφού η οικογένεια συμφώνησε, οι γιατροί τις ξανάφεραν σε επαφή και οι αδελφές πέρασαν κάποια χρόνια κλεισμένες στο δωμάτιο τους, παίζοντας θέατρο η μία στην άλλη και γράφοντας συνεχώς ημερολόγιο.
Στα μάτια της Jennifer, η μεγαλύτερη κατά δέκα λεπτά June, φάνταζε πανίσχυρη, κι η τελευταία διαισθανόταν αυτή τηn ζήλια: «Θέλει να είμαστε ίσες. Υπάρχει μια δολοφονική λάμψη στα μάτια της. Θεέ μου, τη φοβάμαι. Δεν είναι φυσιολογική… κάποιος την οδηγεί στην τρέλα. Αυτός ο κάποιος, είμαι εγώ.»
Σε ένα ανατριχιαστικό απόσπασμα από το ημερολόγιο της, η Jennifer ρίχνει ακόμα περισσότερο φως στην δύσκολη σχέση τους που σύντομα θα οδηγούσε στη σωματική κακοποίηση: «Έχουμε γίνει θανάσιμοι εχθροί. Αισθανόμαστε τις ενοχλητικές, θανατηφόρες ακτίνες που εκπέμπουν τα κορμιά μας και τρυπούν το δέρμα μας. Ρωτάω τον εαυτό μου αν μπορώ να απαλλαγώ από τη σκιά μου. Είναι πιθανό ή απίθανο; Χωρίς τη σκιά μου, θα κέρδιζα τη ζωή και την ελευθερία ή θα πέθαινα; Χωρίς τη σκιά μου, που έχει το πρόσωπο της δυστυχίας, της εξαπάτησης, του φόνου.»
Η κακόβουλη συμπεριφορά τους σε συνδυασμό με τις κοινωνικές τους δυσκολίες, δεν άφησαν στο δικαστή πολλά περιθώρια και οι αδελφές μεταφέρθηκαν στην ψυχιατρική κλινική Broadmoor.
Οι γιατροί ανέφεραν πως δεν ήταν απλώς άρρωστες αλλά και επικίνδυνες. Αποφάσιζαν να τρώνε εναλλάξ, με αποτέλεσμα η μία να ενδίδει στο φαγητό ενώ η άλλη λιμοκτονούσε.

Παρόλο που ήταν κλεισμένες σε ξεχωριστά κελιά στις δύο άκρες του νοσοκομείου, οι νοσοκόμες τις έβρισκαν συχνά παγωμένες στην ίδια ακριβώς στάση! Αυτό συνεχίστηκε για 11 χρόνια, ώσπου οι αδελφές μεταφέρθηκαν στην κλινική Caswell στην Ουαλία.
Τον Μάρτιο του 1993, σε ηλικία 31 ετών, οι αδελφές μεταφέρθηκαν στην κλινική Caswell. Μόλις έφτασαν, η Jennifer ήταν αναίσθητη. Στο νοσοκομείο αποδείχθηκε πως ήταν νεκρή, με πιθανή αιτία θανάτου την οξεία μυοκαρδίτιδα ή κάποια ξαφνική φλεγμονή της καρδιάς. Οι γιατροί σκέφτηκαν πως θα μπορούσε να έχει δηλητηριαστεί αλλά οι εξετάσεις δεν έδειξαν κάτι τέτοιο. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της June, η Jennifer ακούμπησε το κεφάλι στον ώμο της αδελφής της, πήρε μια τελευταία ανάσα και είπε: «Επιτέλους, τελειώσαμε.»
 Η June ήταν πια ελεύθερη να ξεκινήσει την φυσιολογική της ζωή.
Αρρωστημένος, παρανοϊκός ή καπρίτσιο της φύσης, ο δεσμός δεσμό που τις ένωνε, αντικατοπτρίζεται και στο ποίημα της June που βρίσκεται χαραγμένο στην ταφόπλακα της Jennifer: We once were two/We two made one/We no more two/Through life be one/Rest in peace.
Θα καταρρεύσει η ανθρωπότητα το 2017;Tο 2017 θα σημάνει το τέλος του κόσμου, κανείς δεν θα επιβιώσει, αυτό δείχνουν όλα τα σημεία των καιρών σύμφωνα με τους υποστηριχτές διαφόρων θεωριών συνωμοσίας.

Μια ακραία χριστιανική οργάνωση, στην ιστοσελίδα της Signs of End Times (σημάδια ότι πλησιάζει το τέλος του κόσμου), υποστηρίζει ότι υπάρχουν οι αποδείξεις βάσει της Βίβλου ότι έρχεται το τέλος του κόσμου.
Μερικά από τα σημάδια που αναφέρουν είναι οι συχνές φυσικές καταστροφές και οι σεισμοί, χαρακτηριστικό, όπως λένε, της επικείμενης καταστροφής που μέλλει να έρθει. Μάλιστα αναφέρουν ότι από την αρχή του 2017 έχουν καταγραφεί 4.000 σεισμοί.
Επίσης υποστηρίζουν πως η μείωση του πληθυσμού των νυχτερίδων, των ψαριών και των μελισσών είναι ακόμη ένα σημείο.
«Ποτέ άλλοτε στην ιστορία της ανθρωπότητας δεν έχουν σημειωθεί τέτοια φαινόμενα με αυτή τη συχνότητα και ένταση και σε τόσα διαφορετικά σημεία της Γης» γράφουν.
Σύμφωνα με την Daily Mail, λίγα είναι γνωστά για το ποιος βρίσκεται πίσω από την ιστοσελίδα. Επίσης η συγκεκριμένη ιστοσελίδα φιλοξενεί και άλλους συνωμοσιολογικούς διαδικτυακούς τόπους όπως έναν που «αποκαλύπτει» την αλήθεια σχετικά με την κόλαση και τον παράδεισο εκτιμώντας ότι η κόλαση είναι η Γη.
Όπως και να έχει η συνωμοσιολόγοι επιμένουν πως όλα τα σημάδια είναι εμφανή και μας δίνεται η ευκαιρία για να μετανοήσουμε.
Αυτά όμως έχουν ανησυχήσει του φυσιολογικούς χριστιανούς όπως για παράδειγμα τον Carl Olson, εκδότη του καθολικού περιοδικού Catholic World Report, ο οποίος χαρακτηρίζει όλους τους παραπάνω ισχυρισμούς ως σκουπίδια.
Δεν υπάρχει καμία ημερομηνία για το τέλος του κόσμου, λέει και προσθέτει ότι η έλευση του Χριστού μπορεί να συμβεί σε αρκετούς αιώνες ή χιλιετίες από σήμερα. Η αναμονή του Κυρίου δεν πρέπει να προκαλεί απελπισία, φόβο και τρόμο στον κόσμο.
Ωστόσο οι φανατικοί, ιδίως στις ΗΠΑ, συνεχίζουν με υπολογισμούς και προβλέψεις οι οποίες συνήθως και κάθε χρόνο πέφτουν έξω, ευτυχώς για εμάς.
(huffingtonpost)

Δίδυμα γεννήθηκαν με διαφορετικό… χρώμα δέρματος


Σύμφωνα με τις στατιστικές,

τα διαφυλετικά ζευγάρια έχουν 1 στις 500 πιθανότητες να γεννήσουν παιδιά με διαφορετικό χρώμα δέρματος.
Τα εννέα μηνών χαριτωμένα κοριτσάκια κληρονόμησαν διαφορετικά γονίδια από τους γονείς τους. Η Καλάνι πήρε το χρώμα της επιδερμίδας από την μαμά της, την Γουίτνεϊ που είναι Καυκάσια και η Τζαράνι από τον μπαμπά της τον Τόμας που είναι αφροαμερικανός.
Τα δυο κοριτσάκια έγιναν Viral στο διαδίκτυο όταν η μητέρα τους, Whitney ανέβασε μια φωτογραφία τους στην σελίδα της στο Facebook.


Εναρξη επιχείρησης με μια εφαρμογή στο κινητό
Η υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κα Θεοδώρα Τζάκρη ήταν ομιλήτρια σε εκδήλωση του Facebook. Ανέλυσε τα προγράμματα χρηματοδότησης που είναι διαθέσιμα ενώ αναφέρθηκε και στο νέο πλαίσιο αδειοδότησης επιχειρήσεων που έχει πάρει τον δρόμο για τη Βουλή.
Στην εκδήλωση του Facebook με τίτλο «Boost your Business» παρευρέθη η υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κα Θεοδώρα Τζάκρη, ως ομιλήτρια στη Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας των Θεσμικών Φορέων. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εκδήλωση, η οποία επικεντρώνεται στο πώς το Facebook, ως μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μπορεί να συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη των ελληνικών Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (MμE), καθώς και στην ψηφιακή οικονομία.

Η κα Τζάκρη υποστήριξε στην παρέμβασή της πως η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ενίσχυση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των επιχειρήσεων και υπογράμμισε πως «στο πλαίσιο μιας αναδυόμενης νέας ή ψηφιακής οικονομίας, η ταχύτατη διείσδυση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) δημιουργεί τεράστιες ευκαιρίες για καινοτομία, μεγέθυνση και απασχόληση».

Όπως ανέφερε η κα Τζάκρη, κεντρική προτεραιότητα της αναπτυξιακής πολιτικής η οποία αντανακλάται και στον αναπτυξιακό σχεδιασμό για την αξιοποίηση του ΕΣΠΑ 2014-2020, είναι η πλήρης αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της παραδοσιακής βιομηχανίας και την υιοθέτηση καινοτομιών.

Προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν σχεδιαστεί και είναι πλέον διαθέσιμα, όπως ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος και το ΕΣΠΑ, με ιδιαίτερη αναφορά στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠ.ΑΝ.Ε.Κ.) το οποίο θα διαθέσει περί στα έξι νέα προγράμματα συνολικής δαπάνης 404 εκατ. ευρώ τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, τα οποία αναμένεται να προκηρυχθούν στις αρχές του 2017 και στην πλειοψηφία τους υποστηρίζουν και παρέχουν κίνητρα για την προώθηση των ΤΠΕ στην παραγωγική διαδικασία.

Πιο αναλυτικά τα προγράμματα αυτά αφορούν:

Α) Τη «Σύγχρονη Μεταποίηση» ύψους 100 εκατ. ευρώ που αφορά υφιστάμενες και νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια σε τρείς δυνητικούς τομείς: «Μεταποιητική διαφοροποίηση - παραγωγικός μετασχηματισμός», «Ενεργειακή αποτελεσματικότητα» και «Ψηφιακή Βιομηχανία», όπου συγκεκριμένα θα χρηματοδοτείται η ανάπτυξη και στήριξη ψηφιοποιημένων και ευέλικτων γραμμών παραγωγής, καθώς και σχεδιασμού και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών
Β) Το πρόγραμμα «Ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων στην περιβαλλοντική βιομηχανία» ύψους 30 εκατ. ευρώ, όπου θα χρηματοδοτείται μεταξύ άλλων η εισαγωγή νέων τεχνολογιών, πρωτοτυπιών και καινοτομιών (τεχνολογικών και μη τεχνολογικών) στην παραγωγική διαδικασία και η ανάπτυξη και εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων (S/W & H/W), εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου κτλ.
Γ) Το πρόγραμμα για την «ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων Τοπικής Εμβέλειας για τη Μεταποίηση και Εφοδιαστική Αλυσίδα», ύψους 40 εκατ. ευρώ. Μέσω του προγράμματος αυτού θα χρηματοδοτούνται μεταξύ άλλων δαπάνες εξοπλισμού ηλεκτρονικής παρακολούθησης των πάρκων και δαπάνες ελέγχου διαχείρισης των υποδομών και χρήσης σύγχρονων τεχνολογικών υποδομών επικοινωνιών και πληροφορικής.
Δ) Το πρόγραμμα με τίτλο «Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας», προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη 32 εκατ. ευρώ), το οποίο απευθύνεται σε υφιστάμενες Μικρομεσαίες κυρίως Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους εννέα (9) τομείς προτεραιότητας της οικονομίας: Αγροδιατροφή ? Βιομηχανία Τροφίμων, Τουρισμός, Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες, Υλικά ? Κατασκευές, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Ενέργεια, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Υγεία με έμφαση σε επιχειρήσεις της μεταποιητικής δραστηριότητας. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει την χρηματοδότηση σχεδίων ανάπτυξης συνεργατικών σχηματισμών με τη μορφή κάθετων, ή και οριζόντιων διασυνδέσεων μεταξύ επιχειρήσεων προκειμένου να επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας και κοινοί στόχοι (πχ διείσδυση σε νέες αγορές). Εκτός ότι ο τομέας ΤΠΕ είναι επιλέξιμός τομέας που θα χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα και στους υπόλοιπους τομείς ενισχύεται εμμέσως καθώς θα προβλέπεται η χρηματοδότηση ανάπτυξη υποδομών πληροφορικής κοινού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις επιταγές της Ψηφιακής Βιομηχανίας και του νέου παραγωγικού προτύπου.
Ε) Το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια - Διεθνοποίηση ΜμΕ», προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη 50 εκατ. ευρώ), το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας νέων και υφιστάμενων κυρίως μεταποιητικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, ως βασικής επιλογής για την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας. Μέσω του προγράμματος θα επιτευχθεί αύξηση της εξωστρεφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας και της προβολής των ελληνικών επιχειρήσεων και των προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές.
ΣΤ) Το πρόγραμμα «Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση»,προϋπολογισμού 54 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη 35 εκατ. ευρώ), το οποίο αφορά στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας άνω των 45 ετών. Το πρόγραμμα αυτό θα παρέχει ένα πλαίσιο νέων επιχειρηματικών ευκαιριών σε άνεργους που στο παρελθόν είχαν αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα ή διαθέτουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία για να το πράξουν προκειμένου να συμβάλλει στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Επιπλέον, για τη στήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και προκειμένου να διευκολυνθεί και να ενισχυθεί το ελληνικό Start-up οικοσύστημα ώστε να αυξηθούν τα πολλαπλασιαστικά οφέλη που θα προκύψουν για τις επιχειρήσεις, την απασχόληση και την οικονομία, σχεδιάζεται ήδη ένα νέο πρόγραμμα στο ΕΠΑΝΕΚ, με τίτλο «Καινοτομική Επιχειρηματικότητα», το οποίο θα διαρθρώνεται γύρω από δυο άξονες:
Α) Τη στήριξη ολοκληρωμένων επενδυτικών καινοτομικών σχεδίων και
Β) Τη χρηματοδότηση μεμονωμένων εργαλείων (πατέντες, εξειδικευμένες μελέτες, πιστοποιήσεις κλπ).

Το νέο αδειοδοτικό πλαίσιο

Στην παρέμβαση της η κα Τζάκρη αναφέρθηκε επίσης και στο νέο θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης για τις επιχειρήσεις το οποίο έχει ήδη πάρει το δρόμο για τη Βουλή. Κεντρικός μοχλόs του νέου θεσμικού πλαισίου, αποτελεί η δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ).
Η ενεργοποίηση του Ολοκληρωμένου αυτού Συστήματος σηματοδοτεί τη μετάβαση της διαδικασίας αδειοδότησης των επιχειρήσεων όλων των κλάδων της χώρας σε μια νέα εποχή, όπου ο κάθε επιχειρηματίας θα μπορεί μέσω μιας απλής εφαρμογής του τηλεφώνου του να ξεκινάει τη λειτουργία της επιχείρησής του.

Πηγή

Το ένα ψέμα πράγματι φέρνει το άλλο, λένε οι επιστήμονεςΒρετανοί ερευνητές αποδείξαν ότι όσο περισσότερα ψέματα λέμε τόσο εύκολα γίνεται σταδιακά η διαστρέβλωση της αλήθειας.

Στην αρχή, ο ψεύτης αισθάνεται κάπως άβολα, όμως αυτή η ενόχληση μειώνεται όσο μεγαλώνει ο κατάλογος με τα ψέματα που εκστομίζει, καθώς η αμυγδαλή του εγκεφάλου, το όργανο που διαχειρίζεται ορισμένα από τα συναισθήματά μας, με κάποιον τρόπο προσαρμόζεται σε αυτήν την κατάσταση. Και τα ψέματα γίνονται ολοένα και πιο χοντρά, υπογραμμίζει η μελέτη που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση Nature.

 Περισσότερα για το θέμα εδώ
 

Δείτε την hands-free βαλίτσα που κινείται μόνη της


Η βαλίτσα που αναμένεται να φέρει την επανάσταση στον κόσμο των αποσκευών παρουσιάστηκε και είναι καλύτερη από ο,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Ο λόγος για το νέο δημιούργημα της εταιρείας «Travelmate», την hands-free βαλίτσα, την οποία δεν χρειάζεται να τη μεταφέρετε οι ίδιοι, καθώς κινείται μόνη της δίπλα σας.

 Η εντυπωσιακή βαλίτσα μπορεί να τοποθετηθεί τόσο κάθετα όσο και οριζόντια και κινείται με ταχύτητα 10.86 χιλιόμετρα την ώρα. Ακόμα, διαθέτει έναν μηχανισμό, ο οποίος της επιτρέπει να αντέχει το βάρος ακόμα μιας αποσκευής.
Η νέα αποσκευή της «Travelmate» προσαρμόζεται στην ταχύτητα των βημάτων του ιδιοκτήτη της και είναι πολύ εύκολο να οδηγηθεί είτε ανάμεσα σε πυκνό πλήθος είτε σε ανώμαλο έδαφος. Η νέα βαλίτσα συγχρονίζεται με το smartphone του ιδιοκτήτη της μέσω μιας εφαρμογής, δίνοντας του έτσι τη δυνατότητα να την καθοδηγήσει.Ακόμα, η νέα καινοτόμα αποσκευή έχει την ικανότητα να αλλάξει κατεύθυνση, αν κάποιος βρεθεί μπροστά της, ώστε να αποφευχθούν τυχόν τραυματισμοί. 

Εκτός όλων των άλλων δυνατοτήτων της, η βαλίτσα-θαύμα, η οποία έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία «Travelmate Robotics», που εδρεύει στο Σαν Φρανσίσκο, μπορεί να φορτίσει τυχόν συσκευές μέσω της υποδοχής USB που διαθέτει.


Παρ' όλα αυτά, η Travelmate δεν είναι ακόμα διαθέσιμη προς πώληση, αν και υπάρχουν ήδη προπαραγγελίες, ενώ η τιμή της ξεκινά από τα 399 δολάρια.


Πηγή

Η πρώτη μεταμόσχευση πέους στην ΕλλάδαΠερισσότεροι από 10.000 άνθρωποι στην Ευρώπη εκτιμάται ότι επιθυμούν να προχωρήσουν σε   αλλαγή φύλου ή σε μεταμόσχευση γεννητικών οργάνων – τελικά λίγοι το αποφασίζουν λόγω του ταμπού και του κοινωνικού στιγματισμού. Ο 29χρονος  Γάλλος  Camille   Franciosi  είναι ένας από τους «τολμηρούς»: είναι  υποψήφιος για μεταμόσχευση πέους, η οποία μάλιστα θα φέρει έντονο το ελληνικό στοιχείο. Κι αυτό διότι, αφενός θα γίνει στην Ελλάδα, αφετέρου με τη συμμετοχή τριών κορυφαίων επιστημόνων –μεταξύ των οποίων και ένας Έλληνας- που ειδικεύονται στη συγκεκριμένη χειρουργική επέμβαση.

Όπως ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, η επέμβαση θα γίνει στο πρώτο Ευρωπαϊκό   Κέντρο   Διαφυλικής   Χειρουργικής    και Μεταμόσχευσης Γεννητικών Οργάνων (αποτέλεσμα της συνεργασίας του Ανδρολογικού Ινστιτούτου   Αθηνών   και   του   Ιατρικού   Κέντρου   Αθηνών) και για την διενέργειά της θα συνεργαστούν ο Δρ Andre Van Der Merwe, καθηγητής Ουρολογίας και διευθυντής του Ουρολογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Stellenbosch στη Νότιο Αφρική, ο Δρ Vladimir Kojovic, επίκουρος καθηγητής Ουρολογίας στο Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου και κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, συντονιστής και υπεύθυνος του Κέντρου Διαφυλικής Χειρουργικής   Μεταμόσχευσης   Γεννητικών   Οργάνων,  διευθυντής   της   Κλινικής Σεξουαλικής Υγείας του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών.


Περισσότερα εδώ

Αυτό είναι τo μεγάλο λάθος που κάνουν οι άνδρες στο κρεβάτι

Σύμφωνα με νέα έρευνα και τους ειδικούς, οι άνδρες κάνουν ένα μεγάλο λάθος στην κρεβατοκάμαρα, το οποίο μπορεί να βλάψει σοβαρά τη σχέση τους.

Οι περισσότεροι από τους μισούς άνδρες μετά τη σεξουαλική πράξη δεν αγκαλιάζουν τη σύντροφό τους ή αν το κάνουν το κάνουν για λιγότερο από πέντε λεπτά. Πόσο σημαντική είναι η αγκαλιά μετά το σεξ; «Είναι το φάρμακο για να βελτιώσεις τη σχέση σου», υποστηρίζουν οι ειδικοί.


Όπως και να το δει κανείς η συμπεριφορά αυτή είναι αγενής και επιζήμια για την αυτοπεποίθηση της γυναίκας. Συχνά δε, μπορεί να αποβεί και καταστροφική για τη σχέση του ζευγαριού. Αυτά ισχυρίζεται νέα έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Συμβούλιο Πληροφοριών και Ενημέρωσης του Σεξ του Καναδά και την εταιρεία προφυλακτικών Trojan.

Περισσότερα εδώ

Μια νέα έρευνα: Τα παιδιά κληρονομούν την εξυπνάδα από τη μητέρα τους


Μια νέα έρευνα υποστηρίζει πως η εξυπνάδα του κάθε παιδιού κληρονομείται από τη μητέρα του και όχι από τα γονίδια του πατέρα.

Όπως υποστηρίζεται από τους ερευνητές τα γονίδια της εξυπνάδας μεταφέρονται μέσω του χρωμοσώματος Χ, το οποίο η γυναίκα διαθέτει εις διπλούν, σε αντίθεση με τον άντρα που διαθέτει ένα.

Ακόμα, οι επιστήμονες που πραγματοποίησαν την έρευνα πιστεύουν πως τα γονίδια που μεταφέρονται από τον πατέρα στο παιδί, τα οποία αφορούν τις γνωστικές λειτουργίες, είναι πιθανό να απενεργοποιηθούν.Για τις ανάγκες τις έρευνας, οι ερευνητές επεξεργάστηκαν γενετικά ποντίκια, από τα οποία σε άλλα αύξησαν τα μητρικά γονίδια, ενώ σε άλλα αύξησαν τα πατρικά. Μετά το πέρας του πειράματος, όσα ποντίκια είχαν ενισχυθεί με περισσότερα μητρικά γονίδια διέθεταν μεγαλύτερο κεφάλι και εγκέφαλο, αλλά πιο μικρό κορμί. Αντίθετα, όσα ποντίκια είχαν ενισχυθεί με περισσότερα πατρικά γονίδια διέθεταν μεγαλύτερο κορμί, αλλά μικρότερο εγκέφαλο.

Όπως, μάλιστα, αποδείχθηκε τα κύτταρα με τα πατρικά γονίδια συσσωρεύτηκαν σε τμήματα του μεταιχμιακού συστήματος του εγκεφάλου, το οποίο αφορά σε λειτουργίες όπως το σεξ, το φαγητό και η επιθετικότητα. Οι ερευνητές, ωστόσο, δεν εντόπισαν κανένα πατρικό κύτταρο στον εγκεφαλικό φλοιό, όπου πραγματοποιούνται πιο προηγμένες γνωστικές λειτουργίες, όπως η λογική, η σκέψη και η γλώσσα και η δυνατότητα προγραμματισμού.Ερευνητές από τη Γλασκόβη, όμως, υποστήριξαν πως οι άνθρωποι δεν έχουν τόσα κοινά στοιχεία με τα ποντίκια, ώστε να ισχύει το ίδιο, επομένως αποφάσισαν να μελετήσουν την ανθρώπινη εξυπνάδα μέσα από ένα περισσότερο ανθρωπολογικό πρίσμα. Μετά από τη μελέτη 12.686 νεαρών ατόμων με διαφορετική εκπαίδευση, φυλή και κοινωνικοοικονομική κατάσταση, μεταξύ των ηλικιών 14-22 ετών, παρατήρησαν πως και πάλι ο καλύτερος προγνωστικός δείκτης της νοημοσύνης του ατόμου ήταν το IQ της μητέρας του.

Παρ' όλα αυτά η έρευνα καθιστά επίσης σαφές πως τα γενετικά δεδομένα δεν είναι ο μόνος καθοριστικός παράγοντας της νοημοσύνης, καθώς υπολογίζεται πως μόνο το 40 με 60 τοις εκατό της νοημοσύνης είναι κληρονομικό, με το υπόλοιπο ποσοστό να επηρεάζεται από το περιβάλλον του παιδιού.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο κάνει «δώρο» στους στρατιώτες αλλαγές φύλου
Θα πληρώνει εφεξής τις επεμβάσεις αλλαγής φύλου σε όσους στρατιώτες αποφασίσουν να αλλάξουν ταυτότητα και βεβαίως έχουν την έγκριση των γιατρών

Κι όμως! Το αμερικανικό Πεντάγωνο θα πληρώνει εφεξής τις επεμβάσεις αλλαγής φύλου σε όσους στρατιώτες αποφασίσουν να αλλάξουν ταυτότητα και βεβαίως έχουν την έγκριση των γιατρών.

 Στο τέλος Ιουνίου, το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ έλαβε την ιστορική απόφαση ότι, πλέον θα μπορούν να καταταγούν και να υπηρετήσουν στον αμερικανικό στρατό χωρίς περιορισμούς και τα τρανσέξουαλ άτομα. Τώρα, όμως, ανακοίνωσε ότι θα πληρώνει και τις χειρουργικές επεμβάσεις των στρατιωτών που επιθυμούν να αλλάξουν φύλο και οι γιατροί κρίνουν απαραίτητο.

«Κάθε στρατιώτης του οποίου η ικανότητά του να υπηρετεί  στο στρατό «επηρεάζεται αρνητικά από μία  πάθηση που σχετίζεται με την ταυτότητα του φύλου του θα μπορεί να επιλέξει αλλαγή φύλου με χειρουργική επέμβαση ή ορμονοθεραπεία», σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

 
Τα παιδιά των στρατιωτικών όπως και οι στρατιωτικοί εν αποστρατεία μπορούν να επωφεληθούν της ορμονοθεραπείας όχι όμως και της χειρουργικής επέμβασης αλλαγής φύλου, όπως διευκρινίζει η σχετική απόφαση.

 
Ετησίως, ο αριθμός των στρατιωτών που αναμένεται να υποβληθούν σε εγχείρηση αλλαγής φύλου κυμαίνεται από 25 έως 130, ενώ 30 με 140 στρατιώτες υπολογίζεται ότι θα επιλέξουν ορμονοθεραπεία.

 
Όπως αναφέρουν τα αμερικανικά ΜΜΕ, το πρόγραμμα αυτό θα κοστίσει στο αμερικανικό Πεντάγωνο το ποσό των 9,4 εκατομμυρίων δολαρίων το χρόνο με τους συντηρητικούς στρατιωτικούς να υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μία σπατάλη των στρατιωτικών κονδυλίων. 


Πηγή

Αστροφυσικός: Ναι, υπάρχει νερό στην Ευρώπη του Δία


Την επιβεβαίωση της ύπαρξης νερού στον δορυφόρο του πλανήτη Δία, την Ευρώπη, μετέφερε ο καθηγητής Αστροφυσικής του ΑΠΘ, Γιάννης Σειραδάκης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ-ΜΠΕ, «Πρακτορείο FM 104,9», στην εκπομπή του Σωτήρη Κυριακίδη, καθώς -όπως επισήμανε- ύστερα από πολύχρονη χρήση των δυνατοτήτων του διαστημικού τηλεσκοπίου «Χάμπλ» (Hubble) «φαίνεται να υπάρχουν κάποιοι πίδακες» στον δορυφόρο του εν λόγω πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος.

«Τέτοιοι πίδακες έχουν παρατηρηθεί και στον Εγκέλαδο, έναν άλλο δορυφόρο, του Κρόνου» σημείωσε ο διακεκριμένος Έλληνας επιστήμονας, σχολιάζοντας πως με τις ανακαλύψεις αυτές «γνωρίζουμε πως υπάρχουν δορυφόροι πλανητών του ηλιακού μας συστήματος, οι οποίοι πρέπει να έχουν έναν ολόκληρο ωκεανό από νερό» κάτω από την επιφάνεια τους.

Για τη νέα ανακάλυψη στην Ευρώπη, ο κ. Σειραδάκης, σημείωσε πως η ύπαρξη του νερού έγινε γνωστή «από τότε που παρατηρήθηκε ότι το μαγνητικό της πεδίο συνεχώς προσανατολίζεται στο ισχυρότερο μαγνητικό πεδίο του Δία». Μια παρατήρηση που έχει ως μοναδική εξήγηση ένα ρευστό και «τέτοιο ρευστό είναι ένας μεγάλος ωκεανός κάτω από την επιφάνεια της» τόνισε ο Έλληνας αστροφυσικός. Πρόσθεσε πως η ανακάλυψη μπορεί να οδηγήσει και στην αποκάλυψη ύπαρξης ζωής στον δορυφόρο του Δία.

Ταυτόχρονα δε με αυτές της ιστορικές ανακαλύψεις, που έχουν δει και το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες, ο κ. Σειραδάκης σχολίασε και τα νέα σχέδια για ένα διαστημικό σύστημα ιδιωτικής πρωτοβουλίας, που μπορεί να οδηγήσει στη «μετανάστευση» του ανθρώπου στον πλανήτη Άρη: «Είναι ένα όραμα που είχε ο κ. Μασκ (σσ: αναφέρεται στον δισεκατομμυριούχο Έλον Μασκ, δημιουργό της Space X, της Tesla και του PayPal) και ήδη πριν από εννέα μήνες μας είχε ανακοινώσει πως εργάζεται σε έναν τέτοιο σχέδιο και τώρα ανακοινώνει ότι μπορεί να φτιάξει έναν πύραυλο τόσο ισχυρό που θα μπορέσει να σηκώσει 100 ανθρώπους συγχρόνως» εξήγησε ο κ. Σειραδάκης περιγράφοντας τη νέα εξέλιξη που ανακοινώθηκε στις ΗΠΑ και στο συνέδριο του Διεθνούς Αστροναυτικού Κογκρέσου στην Γκουανταλαχάρα του Μεξικού.

«Είναι δύσκολο, είναι τρομακτικό άλμα» σημείωσε ο κ. Σειραδάκης τονίζοντας πως «η NASA είναι πάρα πολύ προσεκτική σε οτιδήποτε κάνει, είχε τα ατυχήματα της», που οδήγησαν στην κάμψη των διαστημικών δραστηριοτήτων της. Στην αντίπερα όχθη, όμως, ο Έλον Μάσκ «είναι πιο τολμηρός» αφού κατάφερε ακόμη και «να προσγειώσει έναν πύραυλο σε μια πλατφόρμα πάνω στον ωκεανό» τόνισε ο κ. Σειραδάκης και πρόσθεσε: «Ελπίζω ότι κάποτε, εάν συμβεί κάτι στον πλανήτη μας, ίσως και να υπάρχει ένας δεύτερος πλανήτης για να διασώσει αυτό που λέμε Ανθρωπότητα».


 Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ


Απόφαση σταθμός: Η Γερμανία απαγόρευσε σε Facebook και WhatsApp να μοιράζονται στοιχεία χρηστών

Προκλήθηκαν ποικίλες αντιδράσεις, μόλις ανακοινώθηκε, πριν από ένα μήνα, η συμφωνία του WhatsApp με το Facebook, ώστε η τελευταία εφαρμογή να παίρνει τα στοιχεία των χρηστών της πρώτης. Μέχρι πρόσφατα το WhatsApp υπερηφανευόταν για την κρυπτογράφησή του, που έκανε τις συνομιλίες μεταξύ των χρηστών απόρρητες.

Τις κραυγές αγανάκτησης και αγωνίας, των χρηστών της εφαρμογής, αλλά και όσων στάθηκαν απέναντι σε μια τέτοια κίνηση, φαίνεται πως ασπάστηκε ο επίτροπος προστασίας δεδομένων του Αμβούργου, ο οποίος εξέδωσε εντολή, με την οποία απαγορεύει στο Facebook να μοιραστεί της πληροφορίες των χρηστών του WhatsApp στη Γερμανία.

Όπως διευκρινίζεται αυτοί που «σώζονται» από τη διαρροή των προσωπικών τους στοιχείων είναι οι Γερμανοί χρήστες, και όχι όσοι είναι στη Γερμανία. Επιπλέον το Facebook καλείται να διαγράψει τα δεδομένα που έχει λάβει από το WhatsApp πριν από την έκδοση της απόφασης. Κριτήριο, σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον του επιτρόπου, είναι το γεγονός πως, η συγκεκριμένη συμφωνία, συνήφθη χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των χρηστών, που απλά έλαβαν ένα τελεσίγραφο.

Τα δεδομένα μπορούν να διαμοιραστούν, μόνο αν και οι δύο εταιρίες καθορίσουν ένα νομικό πλαίσιο, γύρω από το οποίο, αυτό θα γίνει.

Πρόσφατα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πρότεινε, ότι οι διεθνείς εταιρείες, θα πρέπει να συμμορφώνονται με την εθνική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, εφόσον επεξεργάζονται δεδομένα σε αυτές τις χώρες. Το Facebook εμπορεύεται τις γερμανόφωνες δραστηριότητές του, μέσω θυγατρικής στο Αμβούργο, πράγμα που σημαίνει ότι ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της πόλης, μπορεί να δώσει σχετικές εντολές στο Facebook, αν και μένει να δούμε αν θα συμμορφωθεί πραγματικά με αυτό.

«Αυτή η διοικητική διαταγή προστατεύει τα δεδομένα των περίπου 35 εκατομμυρίων χρηστών του WhatsApp στη Γερμανία», δήλωσε ο Γιοχάνες Κάσπαρ, ο επίτροπος του Αμβούργου για την προστασία δεδομένων και την ελευθερία της πληροφόρησης. «Πρέπει να είναι δική τους απόφαση (των χρηστών), αν θα συνδέσουν το λογαριασμό τους με το Facebook. Ως εκ τούτου, το Facebook πρέπει να ζητήσει την άδειά τους εκ των προτέρων. Αυτό δεν έχει συμβεί».

Ο κ. Κάσπαρ επεσήμανε ότι πολλοί χρήστες μπορεί να μην είχαν καν δώσει την άδειά τους είτε στο Facebook είτε στο WhatsApp.

«Επιπλέον, υπάρχουν πολλά εκατομμύρια ανθρώπων, των οποίων τα στοιχεία επικοινωνίας, έχουν ανέβει στο WhatsApp από τους προσωπικούς καταλόγους του χρήστη, αν και δεν έχουν σύνδεση με το Facebook ή το WhatsApp», είπε. «Σύμφωνα με το Facebook, αυτό το γιγαντιαίο ποσό δεδομένων δεν έχει ακόμη συλλεχθεί».

«Η απάντηση του Facebook, ότι αυτό απλώς δεν έχουν γίνει προς το παρόν, είναι αιτία ανησυχίας ότι η σοβαρότητα της παραβίασης της προστασίας των δεδομένων θα έχει πολύ πιο σοβαρές επιπτώσεις».


Πηγή

Ποια είναι η φιλάνθρωπος παιδίατρος Mrs. Facebook που επενδύει $3 δισ. στην καταπολέμηση ασθενειών
Ο Mark Zuckerberg και η σύζυγός του ανακοίνωσαν στο Σαν Φρανσίσκο τη νέα πρωτοβουλία του ιδρύματός τους

δείτε εδώ www.newmoney.gr

Έρευνα: Είναι η μοναξιά «γραμμένη» στο DNA
Η μοναξιά είναι γραμμένη στα... γονίδιά μας, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου τoυ Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια.

Η σχετική έρευνα των Αμερικανών επιστημόνων δείχνει ότι, ορισμένα άτομα είναι γενετικά προγραμματισμένα να αισθάνονται μοναξιά όταν είναι απομονωμένα από τον κοινωνικό τους περίγυρο. Και μάλιστα το περιβάλλον είναι αυτό που έχει μεγάλη επιρροή στα ανθρώπινα συναισθήματα.

Υπάρχουν άνθρωποι που αισθάνονται καλά με την μοναξιά τους. Δεν έχουν δηλαδή πρόβλημα όταν απομονώνονται από τον περίγυρό τους. Και άλλοι που αισθάνονται ακόμη και πόνο όταν μένουν στο περιθώριο του κοινωνικού ιστού. 

Για τους επιστήμονες, η μοναξιά σχετίζεται με ψυχοσωματικά προβλήματα τα οποία μπορεί να μικρύνουν την ζωή. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν την τάση να είναι μοναχικοί αφού εμπιστεύονται ολοένα και λιγότερο τους άλλους και δυσκολεύονται να δημιουργήσουν νέες φιλίες.

Οι επιστήμονες στην Καλιφόρνια κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι συγκεκριμένα γονίδια καθιστούν ορισμένα άτομα πιο ευεπίφορα στις κοινωνικές σχέσεις γεγονός που ευνοεί την εμφάνιση κατάθλιψης όταν νιώθουν ότι μπαίνουν στο περιθώριο. 

Σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα "Daily Mail", η μελέτη διεξήχθη σε δείγμα 10.000 ατόμων, ηλικίας 50 ετών και άνω.

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις ψυχιάτρων στις οποίες η λέξη μοναξιά απουσίαζε.

Ορισμένες ερωτήσεις ήταν : "Πόσο συχνά νιώθετε ότι δεν έχετε συντροφιά;" ή "Πόσο συχνά αισθάνεστε απομονωμένοι από τους άλλους;" Τέλος, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι πάνω από το 27% των ανθρώπων που δήλωναν ότι νιώθουν μοναξιά, είχαν την ίδια γενετική προδιάθεση.


Πηγή

NASA: Ετοιμάζει έκτακτη ανακοίνωση για «ευρήματα-έκπληξη» στο δορυφόρο «Eυρώπη»Η «Ευρώπη» θεωρείται από τα πιθανότερα μέρη στο ηλιακό μας σύστημα, όπου θα μπορούσε να βρεθεί εξωγήινη ζωή.


 Η NASA φαίνεται πως έχει να ανακοινώσει κάτι εντυπωσιακό σχετικά με τον δορυφόρο του πλανήτη Δία, «Ευρώπη», στην τηλεδιάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της ερχόμενης Δευτέρας. 

Κατά την ενδιαφέρουσα ανακοίνωση της, η NASA αποκάλυψε πως: «Οι αστρονόμοι θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα από μια μοναδική εκστρατεία παρατήρησης της Ευρώπης, η οποία οδήγησε σε αποτελέσματα που προκαλούν έκπληξη και μπορεί να αφορούν την ύπαρξη ενός ωκεανού κάτω από την επιφάνεια της Ευρώπης».
Η ανακοίνωση, όπως είναι φυσικό, ξεσήκωσε θύελλα θεωριών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς η «Ευρώπη» θεωρείται από τα πιθανότερα μέρη στο ηλιακό μας σύστημα, όπου θα μπορούσε να βρεθεί εξωγήινη ζωή, καθώς αστροβιολόγοι θεωρούν πως είναι πιθανό να ζουν οργανισμοί στον ωκεανό της.


 Ωστόσο, η NASA έσπευσε να καταρρίψει κάποιες από τις πιο ακραίες θεωρίες, τονίζοντας πως τα νέα ευρήματα σίγουρα δεν αφορούν την εύρεση εξωγήινης ζωής.

Η «Ευρώπη» είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος δορυφόρος του πλανήτη Δία και παλαιότερες έρευνες έχουν δείξει πως κάτω από το παγωμένο περίβλημα του δορυφόρου, φαίνεται να υπάρχει ωκεανός και κατ' επέκταση ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη ζωής. 


Πηγή

Κεραυνοί ρεκόρ σημειώθηκαν στην Γαλλία

Φωτογραφία αρχείου.

Κεραυνοί ρεκόρ σημειώθηκαν στην Γαλλία 

 
Κεραυνός στη Νότια Γαλλία διήρκεσε 7,74 δευτερόλεπτα, κατακτώντας το παγκόσμιο ρεκόρ διάρκειας - Ένα άλλος, στις 20 Ιουνίου 2007, διήνυσε οριζόντια απόσταση 321 χιλιομέτρων ανάμεσα σε σύννεφα πάνω από την Οκλαχόμα των ΗΠΑ, διατρέχοντας σχεδόν τα τρία τέταρτα όλης της πολιτείαςΟ Παγκόσμιος.


 Μετεωρολογικός Οργανισμός (ΠΜO) ανακοίνωσε ότι η επιτροπή ειδικών που έχει συστήσει για τους κεραυνούς σε όλο τον κόσμο, πιστοποίησε δύο νέα παγκόσμια ρεκόρ: ένα για τη μεγαλύτερη διάρκεια και ένα για τη μεγαλύτερη απόσταση.

Οι περισσότεροι κεραυνοί διαρκούν λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου και ταξιδεύουν λίγες δεκάδες χιλιόμετρα. Αλλά όχι όλοι. Ένας κεραυνός στη Νότια Γαλλία, ταξιδεύοντας 160 χιλιόμετρα στις 30 Αυγούστου 2012, διήρκεσε 7,74 δευτερόλεπτα, κατακτώντας το παγκόσμιο ρεκόρ διάρκειας.

Ένα άλλος, στις 20 Ιουνίου 2007, διήνυσε οριζόντια απόσταση 321 χιλιομέτρων ανάμεσα σε σύννεφα πάνω από την Οκλαχόμα των ΗΠΑ, διατρέχοντας σχεδόν τα τρία τέταρτα όλης της πολιτείας και κατακτώντας το παγκόσμιο ρεκόρ απόστασης. Η αστραπή είναι ο τεράστιος ηλεκτρικός σπινθήρας που προκαλείται ανάμεσα σε σύννεφα ή μέσα στο ίδιο σύννεφο ή ανάμεσα σε ένα σύννεφο και στο έδαφος, οπότε ονομάζεται κεραυνός. Όμως, σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες απόψεις των επιστημόνων, γενικότερα οι αστραπές θεωρούνται κεραυνοί, ανεξάρτητα αν η ηλεκτρική εκκένωσή τους φθάνει στο έδαφος ή όχι. Οπότε οποιαδήποτε ηλεκτρική εκκένωση στην ατμόσφαιρα, που οφείλεται σε φυσικά αίτια, ονομάζεται κεραυνός.